Statsunderstöd till nationella organisationer för integrationsfrämjande arbete 2016

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet beviljades 11 projekt till ett sammanlagt belopp av 800 000 euro. Det kom in 76 projektansökningar under ansökningstiden 16.11.–11.12.2015. Understöd beviljades för projekt genom vilka frivilligverksamhet koordineras eller lokala föreningars kompetens stärks.

I finansieringen beaktades även projekt som representerar personer i olika åldrar och av olika kön samt den riksomfattande täckningen.

De projekt och organisationer som får finansiering

 • Mångkulturell folkhälsa, Folkhälsan rf, 50 000 euro
 • Erkännande av flyktinggruppers egen kompetens i integrationsarbetet, Kesälukioseura ry, 70 000 euro
 • Från tredje boet mot integration – tredje sektorns invandrarexperter som stöd för de asylsökande, Liikkukaa ry – Sports for All, 80 000 euro
 • Koordinering av lokalföreningarnas frivilligverksamhet för att stödja integrationen av invandrare, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, 85 000 euro
 • Integrationsstöd för barnfamiljer, Mannerheims Barnskyddsförbund rf, 80 000 euro
 • Lyckad integration med hjälp av kamratstöd, Moniheli ry, 85 000 euro
 • Utbildning av invandrarunga med frivilliga krafter, Resalat Islamilainen yhdyskunta, 71 000 euro
 • Hela byn integrerar, Byaverksamhet i Finland rf , 73 000 euro
 • Lokal genomslagskraft, Suomen monikulttuurikeskukset ry, 85 000 euro
 • Jämställdhet, hälsa och säkerhet: lagstiftning och hälsokunskap relaterad till nära relationer för personer med flyktingbakgrund som håller på att integreras, Väestöliitto ry, 85 000 euro
 • Integrationsfrämjande klubbverksamhet för flyktingbarn och unga, Våra Gemensamma Barn rf, 36 000 euro

 

De projekt och organisationer som får finansiering

Kesälukioseura ry: Erkännande av flyktingars egen kompetens i integrationsarbetet

Det huvudsakliga målet med projektet är att stärka invandrargruppers roll som aktörer inom tredje sektorn. Med hjälp av projektet försöker man stärka det afghanska samfundets roll och verksamhet. Behovet har kommit fram bl.a. i Skyddspolisens preventiva arbete i anslutning till den senaste tidens ökade antal asylsökande.

För åtgärder som gäller genomförandet av projektet svarar ansvarspersoner som har utsetts för projektet av föreningen Suomi – Afganistan Akatemia. Till ansvarspersoner kallas även representanter för andra afghanska föreningar i Finland, så att man genom projektet får till stånd ett riksomfattande nätverk och lokal aktivitet i olika delar av Finland.

För planeringen och samordningen av projektet svarar Kesälukioseura ry i enlighet med de principer som man kommit överens om med Suomi – Afganistan Akatemia AFA ry. Strävan är att projektets ägarskap ska hållas hos invandrarna själva.

Mer information:
Maija Kukkola/Katri Yli-Viikari
, Kesälukioseura ry, [email protected],
Hamed Shafae, AFA ry, [email protected]

Byaverksamhet i Finland rf: Hela byn integrerar

Projektet Hela byn integrerar överför goda erfarenheter av integrationsfrämjande till ett omfattande nätverk av byaföreningar (3 124 st.) och Leader-grupper (54 st.). Samtidigt formar vi attityderna så att de blir positivare mot invandring.

Målet är att främja integreringen av invandrare som har beviljats uppehållstillstånd, öka kontakterna mellan invånarna och invandrarna och förbättra dialogen.

Information är en betydande del av projektets innehåll. Inom ramen för projektet samlar man in lyckade integrerings- och sysselsättningserfarenheter som fåtts i samband med byaverksamhet och med hjälp av Leader-finansiering och använder dem som exempel. Man uppmuntrar också fältet att använda motsvarande åtgärder runt om i Finland.

Projektet sammanställer en kort och lättläst "integrationsguide för bybon", som innehåller tips på var och ens möjligheter att hjälpa invandrare att anpassa sig till sin nya boendemiljö. Perspektivet ligger på organisationsfältets möjligheter att vara aktivt och påverka för att främja invandrarnas integrering.

I projektet uppmuntras nätverket att utöva direkt aktivt samarbete med förläggningarna, kommunerna och arbets- och näringsbyråerna. Under våren 2016 genomförs försök med arbetsparverksamhet med stöd från arbets- och näringsbyråerna.

Mer information:
Tuomas Perheentupa
, [email protected], tfn 050 5922 726

Liikkukaa - Sports for All ry: Från tredje boet mot integration – uppdaterad projektverksamhetsplan

Föreningen Liikkukaa - Sports for All ry:s projekt Från tredje boet mot integration utvecklar förmågan hos aktörerna i tredje sektorn att delta i det nationella arbetet för att integrera invandrarna. Liikkukaa ry har cirka 70 medlemsföreningar. Av dessa är sju föreningar från olika regioner med i projektet. De representerar också många olika verksamhetstyngdpunkter. Två föreningar som inte är medlemsföreningar men ändå är med i projektet är Rasmus ry, som verkar mot rasism, och Finlands Innebandyförbund rf.

Målet med projektet är att stärka funktionsförmågan hos de föreningar som är med inom följande delområden: marknadsföring, skapande av nätverk, frivilligverksamhet samt utbildningar och kurser.

Projektet genomför dessutom två seminarier som är gemensamma för alla, två lokala "seminarier" inom var och en av de fyra regionerna samt sex regionbesök som innehåller personlig handledning och konsultering.

Mer information:
Christian Thibault
, [email protected], tfn 044 563 6067

Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry: Koordinering av lokalföreningarnas frivilligverksamhet för att stödja integrationen av invandrare på åtta orter

Målet med projektet är att under 2016 samordna och stödja inledandet och stärkandet av organisationens lokalföreningars integrationsstödjande frivilligverksamhet på åtta orter. Målet är att få med 200 frivilliga från 30 föreningar i verksamheten och att nå 300 invandrare.

Ett mål är dessutom att påverka finländarnas attityd till invandrare i positiv riktning t.ex. genom kommunikation, genom att peka på goda erfarenheter av invandrare och genom att öka samhörigheten mellan ortsbor och invandrare.

Ett mål på lång sikt är att få invandrarna att stanna ute i regionerna, i synnerhet på landsbygden, och att hjälpa dem att hitta sin egen plats i det finländska samhället.  Sakkunniga inom organisationen Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry stöder möten och dialog mellan lokalföreningarna och invandrare genom gemensamma aktiviteter. Naturlig integrering av invandrare inom organisationen är t.ex. att göra invandrarna bekanta med hur man lever i Finland (på landsbygden), att lära ut praktiska färdigheter som behövs i vardagen och olika hobbyn med praktisk nytta, såsom t.ex. att odla upp och sköta en odlingslott samt att samla in och ta till vara produkter ur naturen.

Efter att de frivilliga och invandrarna har bildat nätverk följer och stöder representanter för distriktsorganisationerna utvecklingen av samarbetet, etableringen av de verksamhetssätt som har upplevts som bra samt hur väl integreringen har lyckats.   

Mer information:
Mirja Hellstedt
, tfn 040 707 3223 eller Helena Velin, tfn 040 527 1579
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Idrottsvägen 6B, 01370 VANDA

Mannerheims Barnskyddsförbund rf: Integrationsstöd för barnfamiljer

Målet med projektet integrationsstöd för barnfamiljer är att erbjuda invandrarfamiljer stöd i vardagen och möjligheter till deltagande. Ett mål är dessutom att överföra de modeller som används inom Mannerheims Barnskyddsförbunds stödpersonsverksamhet till den integrationsfrämjande verksamheten. Projektet genomförs av Mannerheims Barnskyddsförbunds centralförbund i samarbete med distriktsorganisationerna i Kajanaland, Kymmenedalen, Österbotten, Norra Österbotten, Nyland och Egentliga Finland. I projektet får frivilliga vuxna utbildning i att vara familjefaddrar och vänner till invandrarmammor. Dessa frivilliga kommer att fungera som stödpersoner under ungefär ett års tid. En anställd vid distriktsorganisationen styr och stöder dem under hela verksamhetsåret.

Mer information:
Marie Rautava
, programdirektör, [email protected], tfn 040 5113809                  

Våra Gemensamma Barn rf: Integrationsfrämjande klubbverksamhet

I första fasen av projektet Integrationsfrämjande klubbverksamhet för flyktingbarn och flyktingungdomar ordnas klubbledarutbildning för finländska frivilliga och för unga som har fått uppehållstillstånd. Målet med projektet är att rekrytera, utbilda och uppmuntra unga med flyktingbakgrund som redan har integrerats att delta i frivilligverksamheten. Utbildningar ordnas på fyra olika orter och i dem kan delta sammanlagt 120 unga, varav minst en tredjedel ska vara infödda finländare och minst en tredjedel ha flyktingbakgrund. Utbildningsorterna är huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo och Jyväskylä. Projektets målgrupp är vid sidan om de finländska unga som utbildas till klubbledare även unga med flyktingbakgrund som redan bott en längre tid i Finland samt flyktingbarn och flyktingungdomar som först nyligen har anlänt till kommunen. Med hjälp av klubbverksamheten kommer de nyanlända flyktingbarnen och flyktingungdomarna med i verksamheten, och i takt med att de integreras får även de själva möjlighet att leda klubbverksamhet för nyanlända barn och ungdomar.

I utbildningens innehåll använder man sig av scouternas kunnande och samtidigt överförs kunnande mellan de olika organisationerna. Föreningen Våra gemensamma barn rf:s kunnande i fråga om att arbeta med mångkulturella barn och unga och scouternas program som stöder barns utveckling garanterar en stark utbildning för klubbledarna. Kursinnehållet stöds dessutom av det kunnande som nätverket Puuhakassi pakolaislapselle (välkomstpåsar för flyktingbarn) har när det gäller organisering av frivilligverksamhet.

Målet med projektet är i första hand att främja goda etniska relationer i kommunerna och motverka fördomar. Målet försöker man uppnå genom att få kommuninvånare med olika bakgrund att göra saker tillsammans. I samband med projektet samordnas samtidigt nätverk för frivilligarbete, såsom nätverket Puuhakassi pakolaislapselle och scouter som är intresserade av verksamhet tillsammans med flyktingar och asylsökande.

Mer information:
Irma Marttinen
, [email protected]; tfn 050 378 2463

Suomen monikulttuurikeskukset ry: Projektet Lokal genomslagskraft

Målet är att de lokala mångkulturaktörernas (speciellt mångkulturcentrumens) verksamhet ska få större genomslagskraft. Målet är dessutom att sprida god praxis från mångkulturcentrumen och andra lokala aktörer, främst föreningar och organisationer, från mer erfarna till mindre erfarna aktörer utveckla ovannämnda aktörers yrkeskunskap och yrkesetik inom den fluktuerade branschen 
kombinera långsiktighet med det fluktuerande behovet i ovannämnda aktörers verksamhet.

Projektet genomförs i form av nätverksarbete med ömsesidigt lärande. En direkt målgrupp i projektet är mångkulturcentrumen och de föreningar som upprätthåller dem samt övriga aktörer som främjar mångfald och tvåvägsintegrering på många orter i Finland. De som i slutändan har nytta av det är invandrarna och övriga finländare samt mångkulturarbetare på orter med betydande invandring.

Mer information:
Ville Elonheimo
, ordförande, 045 116 2060, [email protected],
Maahanmuuttajatyön keskus Silta, Joensuu. Projektets och föreningens officiella postadress är Kulturcentret Caisa, PB 4771, 00099 Helsingfors stad

Moniheli ry: Lyckad integration med hjälp av kamratstöd

Med hjälp av detta projekt, som baserar sig på språkligt och kulturellt kamratstöd, sprids god praxis som visat sig fungera när det gäller att främja invandrares integrering. Förutom att göra befintliga åtgärder ännu bättre är målet även att de ska börja användas i större omfattning och att fungerande praxis ska spridas till andra aktörer.  Projektet genomförs i samarbete med fyra invandrarföreningar. Projektet genomförs på de orter och i de regioner där föreningarna i fråga bedriver sin verksamhet. Projektet genomförs i Helsingfors, Åbo, Vasa, Jyväskylä, Lahtis, Esbo och Vanda.

Personer med invandrarbakgrund fungerar som ledare och guider för dem som håller på och anpassar sig till sitt nya hemland. Var och en av de föreningar som deltar i projektet bedriver redan sådan verksamhet som stöder integrationsprocessen. Exempel på deras verksamhet är kurser i finska, teaterbaserat lärande, genomgång av sociala och vardagliga situationer och kamratstödsgrupper för mammor och unga flickor. De modeller som under projektet har visat sig fungera samlas ihop och sprids till alla föreningar som är med i projektet. Aktiva från aktörer med olika bakgrund bekantar sig dessutom med varandra och kan även i fortsättningen dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter så att andra kan dra nytta av dem. På varje ort drivs projektet famåt så att verksamheterna görs till en del av andra integrationsåtgärder som pågår på orten.

De verksamheter som har genomförts under projektet dokumenteras och sprids även till Monihelis andra, drygt 80 medlemsföreningar. De föreningar som deltar i projektet får dessutom resurser och beredskap att i framtiden självständigt fungera som verkställare av olika projekt.

Mer information:
Riitta Salin
, verksamhetsledare, tfn 044 5355 722, [email protected]

Väestöliitto ry: Jämställdhet, hälsa och säkerhet: lagstiftning och hälsokunskap relaterad till nära relationer för personer med flyktingbakgrund som håller på att integreras

Inom projektet utförs integrationsfrämjande arbete med anknytning till familj, sexuella rättigheter och lagstiftning i samarbete med frivilliga från lokalföreningarna. I projektet delas mångkulturellt kunnande som gäller familjerelationer och sexuella rättigheter mellan de lokala föreningarna och förbundet Väestöliitto. I projektet tränas frivilliga från föreningarna att fungera som ambassadörer på integrationsutbildningarna och förläggningarna för asylsökande i 4 regioner (svenska Österbotten, Vasaregionen, Uleåborgsregionen, Lieksa/Joensuuregionen).

I projektet samarbetar man med lokala föreningar, bl.a.  Lieksan somaliperheyhdistys, Pohjois-Suomen somalialaisen tukiyhdistys, Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt och finska avdelningen av Röda Korset i Vasa.

Som ett resultat av projektet skapar föreningar som utför integrationsfrämjande arbete fungerande samarbetsformer med andra organisationer, tillhandahållarna av integrationsutbildning i den egna regionen, förläggningarna för asylsökande samt kommunerna. Av projektet följer att föreningarna blir ännu kunnigare tillhandahållare av tjänster än tidigare och klarar av att producera tjänster för den offentliga sektorn.

Mer information:
Mina Zandkarimi
, koordinator, tfn 050 325 6450 eller [email protected]

Folkhälsans Förbund rf: Mångkulturell Folkhälsa

Med projektet Mångkulturell Folkhälsa vill Folkhälsans förbund stöda och uppmuntra sina lokalföreningar, som är 98 till antalet, runt om i Svenskfinland att arbeta för en aktiv tvåvägsintegrerging på den lokala ort där föreningen är verksam. Målet är att Folkhälsan efter avslutat projektår bidragit till att skapa bestående nätverk mellan nyinflyttade och lokalinvånare.

Genom att ordna inspirationsträffar med Folkhälsans lokalföreningar uppmuntras medlemmarna att ordna aktiviteter för och med invandrare.

Folkhälsans Förbund har under senare år utarbetat många goda arbetsmetoder för att stöda barnfamiljers hälsa och välbefinnande. Genom detta projekt vill förbundet sprida kunnandet i att använda materialet ut till regionerna, främst i Nyland och Österbotten.

Mer information:
avdelningschef Pia Rosengård-Andersson, fö[email protected],
tfn 044 788 3620

Resalat Islamilainen yhdyskunta: Utbildning av invandrarunga med frivilliga krafter

Syftet med projektet för utbildning av invandrarunga med frivilliga krafter (KoVa) är att utveckla kunnandet och resurserna hos unga inom tre invandrarorganisationer som är samarbetspartner till Resalat Islamilainen yhdyskunta. De medlemmar i Resalat som har invandrarbakgrund, som hittat en balans mellan sina olika identiteter och som redan integrerats i Finland har utmärkta utgångspunkter och sådan praktisk erfarenhet som behövs för integrering av nya invandrare och asylsökande. Projektet vidarebefordrar kunskap i och med att unga får utbildning i frivilligarbetet och att nästa generations aktörer på gräsrotsnivå aktiveras. Målet är att trygga organisationernas verksamhet också i framtiden. Projektets mål är att överföra Resalats kunskaper, erfarenheter och färdigheter till de unga inom organisationerna: hur man arbetar bland invandrare och asylsökande och hur man främjar deras integration. Ett ytterligare syfte är att ge dem behövliga färdigheter att främja möjligheterna till samarbete och förståelse mellan organisationerna och myndigheterna. En av projektets viktigaste principer är att lära de unga genom att arbeta och på detta sätt ge dem motivation till inlärning genom konkret arbete.

Projektet består av fyra underliggande projekt vars mål är att

 • utbilda ett team av ungdomar så att de blir sakkunniga i integration genom att lära dem praktiska färdigheter och nätverksbildning, hur man arbetar med myndigheter och andra ungdomar och hur man ordnar ungdomsverksamhet,
 • lära de unga behövliga färdigheter för att de ska kunna ge kamratstöd och bättre förstå de utmaningar som är förenade med integrationen; ett verktyg för detta är bl.a. KoVa-helpline och webbsidorna, 
 • lära de unga informations- och mediekommunikationsfärdigheter, hur man framför önskemål och förslag kring integrationen samt samarbetar med myndigheterna och den stora allmänheten,
 • utveckla unga människors förmåga att identifiera och på ett effektivt sätt berätta om behoven, de praktiska erfarenheterna och de utmaningar som muslimer och personer med invandrarbakgrund ställs inför i det finländska samhället. Observationerna och råden samlas ihop med tanke på framtidens integrationsarbete.

Kontaktuppgifter:
Abbas Bahmanpour
, [email protected]