Statsunderstöd till nationella organisationer för integrationsfrämjande arbete 2017

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet har beviljats 10 projekt till ett sammanlagt belopp av 685 000 euro. Understöd beviljades för projekt genom vilka frivilligverksamhet koordineras eller lokala föreningars kompetens stärks.

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering, som är statsunderstöd i form av specialunderstöd, med syftet att i hela landet effektivisera det integrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför.

Den integrationsfrämjande verksamhet som organisationerna bedriver ska rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd. I utlysningen av finansiering för projekt som främjar integrationsarbetet efterlyses projekt där riksomfattande organisationer stöder kompetensen hos föreningar på lokalnivå.

Projekt och organisationer som får finansiering 2017

  • Liikkukaa ry – Sports for All ry, Kolmospesältä kotoutumaan 2 -hanke, 90 000 €
  • Maa- och kotitalousnaisten keskus ry, Käytännön tietoa, taitoa ja työta maahanmuuttajille. Maa- och kotitalousnaisten paikallisyhdistykset maahanmuuttajien kotoutumisen tukena maaseutukunnissa, 70 000 €
  • Mannerheims Barnskyddsförbund - MLL, MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena, 60 000 €
  • Marttaliitto ry, Parasta yhdessä – ruokaa, käden taitoja ja luontoelämyksiä Marttojen kanssa, 35 000 €
  • Moniheli ry, Verkko-vertaistukea kotoutumiseen, 86 000 €
  • Sateenvarjo ry, Osaksi suomalaista ja kansalaisyhteiskuntaa, 70 000 €
  • Byaverksamhet i Finland rf, Koko kylä kotouttaa, 70 000 €
  • Finlands Settlementförbund rf, Vertaisalku: kotoutumista tukevien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen, 71 000 €
  • Suomen somalialaisten liitto ry, Valmiina töihin, 53 000 €
  • Väestöliitto ry, Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille vertaisryhmämenetelmän avulla (TATU), 80 000 €

Finansierade projekt 2017

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry: Praktiska kunskaper, färdigheter och arbete för invandrare – Maa- ja kotitalousnaisten keskus lokalföreningar som stöd för integration av invandrare i landsortskommuner

Projektet strävar att stärka rutiner inom frivilligverksamheten för att stödja integrationen av invandrare i sju landskap. Integrationsarbetet utförs genom att introducera invandrare i det finländska livet samt genom att stödja och stärka den gemenskapsbaserade verksamheten på olika sätt mellan invandrarna och lokalbefolkningen. Dessutom eftersträvas det att främja invandrarnas sysselsättning med hjälp av till exempel arbetsprövning. Syftet är att genom integrationsarbetet få invandrarna att stanna kvar i landskapen och skapa nätverk med lokalbefolkningen samt att göra attityderna mot invandrarna mer positiva bland lokalbefolkningen. 

Ytterligare information: Helena Velin, 040 527 1579, [email protected]

Suomen somalialaisten liitto ry: Redo för arbete!

Projektet syftar till att stödja det sysselsättnings- och integrationsarbete som mindre somaliorganisationer utför.  En särskild målgrupp är organisationer verksamma utanför huvudstadsregionen. I projektet medverkar 10 somaliorganisationer på olika håll i Finland. Från varje organisation utbildas två unga, vilka efter utbildningarna kan erbjuda sysselsättningsverkstäder för invandrare i arbetsför ålder inom organisationernas områden. Målet är att förankra kunskapen till organisationernas orter och stödja organisationerna att skapa starka nätverk på målorterna.

Ytterligare information: Jenni Kalilainen, 050 569 6078, [email protected]

Moniheli ry – Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto: Verkko – kamratstöd för integration

I projektet stärks kunskapen om integrationsarbete hos invandrarorganisationer på det lokala planet. Inom projektet genomförs överföringen av kompetens och goda verksamhetsmodeller för att utveckla eller stärka föreningarnas integrationsstödjande arbete genom att variera utbildning och praktiskt genomförande. De fyra föreningar som medverkar i projektet producerar individuell och gruppverksamhet som baserar sig på kamratstöd som stöd för integration, till exempel kamratgrupper och personlig handledning som baserar sig på kamratstöd samt språkkurser, seminarier och fritidsverksamhet. Målgruppen är personer som fått internationellt skydd och som bott i Finland i mindre än tre år och särskilt personer som nyligen fått uppehållstillstånd.

Ytterligare information: Projektkoordinator Margareta Tahvanainen, 050 309 3906, www.moniheli.fi

Marttaliitto ry: Bäst tillsammans – mat, hantverk och naturupplevelser tillsammans med marthorna

Inom projektet arrangeras planerings- och infokvällar i regionala marthadistrikt för att stärka frivilliga marthors förmåga att utföra integrationssamarbete med personer med flyktingbakgrund. De frivilliga anordnar aktiviteter för invandrarna som flyttar till kommunerna i form av att bekanta sig med den lokala naturen, matlagning, hantverkskunskaper och verksamhet som stärker de vardagsfärdigheter som behövs i ett nytt hem. God praxis delas regionalt och mellan regioner.

Ytterligare information: Terhi Lindqvist, 050 516 9412 och koordinator för frivilligverksamhet Ritva Ikonen, 050 512 3329, [email protected]

Sateenvarjo ry: En del av det finländska samhället och medborgarsamhället (OSKA)

Genom projektet stöds integrationen av invandrare till det nya hemlandet med hjälp av kamratgrupphandledare. Projektet kompletterar den officiella integrationsplan som utarbetas för personer som beviljats uppehållstillstånd. Inom projektet utbildas tillsammans med sakkunniga representanter från Sateenvarjos medlemsorganisationer, vilka anordnar utbildningar för projektets målgrupp på sina respektive orter. Utbildningsinnehållet består av såväl samhällsinformation som de möjligheter som organisationsverksamheten erbjuder: till exempel de färdigheter som medverkan i frivilligverksamheten medför. OSKA-projektet når nyanlända i städer där Sateenvarjo verkar genom sina medlemsföreningar. Bakgrunden hos medlemsorganisationernas representanter samt den erfarenhetsexpertis som Sateenvarjo och dess medlemsorganisationer har erbjuder målgruppsutbildarna de kulturella och språkliga färdigheter som behövs för uppdraget.

Ytterligare information: Adam Adam, 044 555 8355 och Munir Musse, 045 870 5125, [email protected]

Liikkukaa – Sports For All ry: 3rd Base – från tredje boet till integration II

Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för integration hos dem som fått uppehållstillstånd via organisationskunskaper och nätverkande.  Målet är att stärka strukturerna, kompetensen och verksamhetsberendskapen hos medlemsorganisationer och projektpartner genom att arrangera mångfaldsseminarier särskilt för förbundets medlemsföreningar samt förbundets och föreningarnas ledning. Projektet strävar efter att stödja medlemsorganisationernas och projektpartners kontakter med invandrarbefolkningen genom att arrangera rundabordssamtal och verkstäder som stärker lokala partnerskap med kommunsektorn och frivilliga aktörer. Mångkulturella aktörer saknar ofta strukturell och ekonomisk rådgivning samt samarbete med infödda finländare, och följaktligen ges medlemsorganisationerna stöd och råd för att utveckla verksamheten genom riktade utbildningar.

Ytterligare information: projektkoordinator Leena Häyhtiö, 0400 753 683, [email protected]

Finlands Settlementförbund rf: Kamratstart: spridning av rutiner och verksamhetssätt som stödjer integration

Projektet fokuserar på att dela integrationskunskap i startskedet mellan lokala settlement. Den integrationsstödjande kompetensen stärks på settlementorter på olika håll i landet. Lokal kunskap och anammandet av nya färdigheter stöds genom att ta del av integrationsstödjande verksamhetssätt som används på andra orter. Projektdeltagarna planerar olika metoder för att överföra befintliga integrationsfrämjande rutiner och kunskaper till nya orter. Dessa rutiner och verksamhetssätt kan utnyttjas inom verksamhetsnätverk på de nya orterna, och på detta sätt kan nya, lokala tillämpningar hittas för att påskynda invandrarnas tillgång till det finländska samhället och de lokala samfunden.

Ytterligare information: Matti Cantell, 050 594 5276, [email protected]

Väestöliitto ry: TATU-projektet (Jämlikhet, hälsa och trygghet)

Projektet har som mål att stärka kunnandet och nätverken hos lokalföreningar som utför integrationsarbete. Som ett resultat av projektet får invandrare med flyktingbakgrund lära sig och bli medvetna om viktiga kunskaper och färdigheter med tanke på deras psykosociala välmående. Inom projektet utförs samarbete med frivilliga i lokalföreningarna i frågor gällande familj, sexuella rättigheter och lagstiftning.  Kunskap om det finländska jämställdhetstänkandet och lagstiftningen förebygger problem och stödjer delaktigheten och livshanteringen. Frivilliga i lokalföreningarna utbildas att verka som ambassadörer bl.a. i integrationsutbildningar och på förläggningar. I TATU-fortsättningsprojektet införs även en utbildningsmodell för kamratgruppshandledare.

Ytterligare information: Mina Zandkarimi, 050 325 6450, [email protected]

Byaverksamhet i Finland rf: Det krävs en hel by för att integrera

Projektet syftar till att göra invandrare och integration till en del av vardagen i byaverksamheten. Det riksomfattande projektet sprider god praxis inom integrationsarbete, stärker samarbetet mellan aktörerna och informerar om vardagen i de integrerande byarna. Med hjälp av projektet görs invandringsarbetet till en del av den normala vardagen.  Samtidigt marknadsförs landsbygden som en beaktansvärd boplats: Vi har utrymme för liv!

Ytterligare information: projektkoordinator Marjut Haapanen, 040 717 5731, [email protected]

Mannerheims Barnskyddsförbund rf: MBF:s barn- och familjeverksamhet som stöd för integration

Projektets syfte är att hjälpa medlemsföreningarna i MBF att utveckla sin verksamhet så att den bättre når barnfamiljer som fått uppehållstillstånd. Inom projektet arrangeras verkstäder på sex pilotprojektorter, dit förutom frivilliga i lokalföreningarna även lokala invandrare, invandrarorganisationer och även eventuella andra samarbetspartner bjuds in. Målet är att skapa servicevägar som medlemsföreningarna i MBF ska kunna tillämpa i sin verksamhet för att nå och involvera invandrare i verksamheten.  Med hjälp av verkstadsmodellen kan modellen skräddarsys till en verksamhet som lämpar sig för respektive orts behov och verksamhet.  I verksamheten kommer dessutom ett utvecklarnätverk att grundas. Nätverket stödjer integrationsarbetet för både de föreningar som arrangerar verkstäder och övriga föreningar inom MBF.  Visionen är att MBF-föreningarnas verksamhet, som är aktivt inbjudande och öppen för alla, ska erbjuda både infödda finländare och invandrarfamiljer en möjlighet att träffas, lära känna varandra och verka tillsammans.

Ytterligare information: Liisa Ylikojola, 050 570 1760, [email protected]

Folkhälsan rf: Mångkulturell folkhälsa

Inom projektet är syftet att anlita erfarenhetstalare och kulturkommunikatörer för att utveckla Folkhälsans regionala och lokala organisationers kunskap om kulturell mångfald och för att bättre kunna involvera nyanlända i den lokala verksamheten.  Inom projektet utförs erfarenhetssamarbete även med Finlands svenska scoutförbund. Verksamheten kommer även att fortsätta inom familjecaféer, simundervisning och doulaverksamhet. Syftet är även att anordna seminarier där deltagarnas kunskaper sprids ytterligare.

Ytterligare information: Pia Rosengård-Andersson, 044 788 3620, [email protected]