Statsunderstöd till nationella organisationer för integrationsfrämjande arbete 2018

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet har beviljats 9 projekt till ett sammanlagt belopp av 600 000 euro. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2018 var barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

Projekt och organisationer som får finansiering 2018

  • Hartolan ryhmäkoti ry, Projektet Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille, 45 000 euro
  • Kainuun Nuotta ry, Projektet Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen, 65 000 euro
  • Kalliolan kannatusyhdistys ry, Projektet Salon mentoriverkosto, 60 000 euro
  • Kirkkopalvelut ry, Projektet Tuu mukaan!,83 000 euro
  • Kotka-Kymin seurakunta, Projektet Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma, 55 000 euro
  • Kuopion Setlementti Puijola ry, Projektet Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta, 70 000 euro
  • Rädda Barnen rf, Projektet Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta, 92 000 euro
  • Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt, Projektet Tukea ja osallisuutta, 40 000 euro
  • Finlands Settlementförbund rf, Projektet Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä, 90 000 euro

Projektbeskrivningar

Hartolan ryhmäkoti ry: Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille (Hartola)

Fadderfamiljs- och stödpersonsverksamhet, skapa modeller och strukturer för verksamheten. Inom projektet ordnas intervjuer och utbildning av frivilliga samt kamratstödsverksamhet. Inledande enkäter och mellanenkäter till unga som har valts med i verksamheten utifrån individuella behov. Målet är cirka tio fadderrelationer och deras utveckling följs upp under projektet. Samarbete med många föreningar i närregionen.

Enhetschef Sirpa Tölkkö, tfn 044 236 9908,  fö[email protected]

Kainuun Nuotta ry: Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen (Kajana och Paltamo)

Projektets mål är att skapa ett nätverk av frivilliga som på lång sikt stöder unga. Inom projektet utvecklas digitala verktyg och nätverk som kan användas för att upprätthålla kontakt. Målet är att få med 20 unga och 8 vuxna i verksamheten. Samarbete med bl.a. Etnika-Kainuu ry och stödboendeenheten Veikkola vid Kainuun opisto, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, Kajana stads invandrartjänster samt bya- och invånarföreningar.

Projektledare Tanja Golub, tfn 044 734 7831,  fö[email protected]

Kalliolan setlementti ry: Salon mentoriverkosto (Salo)

Grundande av mentorverksamhet och mentornätverk i Salo till stöd för ungas studie- och arbetslivsfärdigheter. Inom projektet intervjuas mentorerna, görs en inledande kartläggning för unga som deltar i verksamheten och en uppföljning av resultaten. Det kunnande som erhålls genom projektet utnyttjas i utvecklingen av eftervårdstjänsterna. Målet är att få med 6–10 mentorer och 12–20 unga. Samarbetspartner är bl.a. Invandrartjänsterna i Salo Stad, Yrityssalo, Kalliolan tuetun asumisen palvelut och utbildningssamkommunen i Saloregionen.

Ledande handledare Jyrki Nummisto, tfn 050 407 007,  fö[email protected]

Kirkkopalvelut ry: Tuu mukaan!  (Träskända, Pieksämäki och Ruokolax)

Ordnande och utveckling av stödpersonsverksamhet och frivilligarbete för klienternas bästa genom att använda kamratstöd och erfarenhetsexperter. Målet är att hitta stödpersoner till 70 unga. Vi ordnar utbildningar för stödpersoner och regelbundet stöd för dem som deltar i verksamheten. Vi använder plattformen Vapaaehtoistyo.fi för meddelanden om frivilliguppgifter samt deltagande i uppgifterna. Huvudsamarbetspartner i projektet är Finlands Röda Kors Kaakkois-Suomen piiri och Setlementti Louhela. Projektets verksamhetsområden är Pieksämäki, Träskända och Ruokolax-Imatra.

Projektkoordinator Jukka-Pekka Itkonen, tfn 040 487 5380,  fö[email protected]

Kotka-Kymin församling: Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma (Kotka, Pyttis)

Vän- och stödfamiljsverksamhet För vän- och stödfamiljsverksamhet skapas ett mentorprogram, som uppmuntrar och stöder frivilliga att engagera sig i vänverksamhet. Vi strävar efter att hitta en frivillig vän eller stödfamilj till alla minderåriga unga som kommit till Kotka (ca 40 personer). Samarbetsparter bl.a. Invandrartjänsterna i Kotka stad, mångkulturcentret Mylly och organisationer.

Projektarbetare Suvi-Tuuli Malinen, tfn 050 464 3284,  fö[email protected]

Kuopion Setlementti Puijola ry: Sidekick – Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta (Kuopio)

Vän- och stödpersonsverksamhet, gruppverksamhet samt individuell handledning på tre språk (arabiska, farsi och finska). Inom projektet koordineras professionellt handlett frivilligarbete och främjas delaktighet i samhället för dem som anlänt som minderåriga. Projektkoordinatorn väljer och utbildar 20–25 frivilliga personer. Målet är att få sju stödpersonspar. Samarbete med bl.a. Invandrartjänsterna i Kuopio stad, Norra Savolax TE-byrå och Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Koordinator för mångkulturellt arbete Johanna Rastas, tfn 044 787 2872, fö[email protected]

Rädda Barnen rf: Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta (Tammerfors, Tavastehus och Esbo)

Inom projektet skapas modeller och genomförs lämplig verksamhet baserad på det stödfamiljsarbete som redan finns för minderåriga som har kommit till landet utan vårdnadshavare. Tyngdpunkten ligger på utbildning för familjerna och att möjliggöra trygga stödrelationer (bl.a. hembesök, straffregisterutdrag, övervakning osv.). Målet är 10–30 par av stödfamiljer och unga. Samarbete: Finnsi stödboendeenhet i Esbo, familjegrupphemmet Satakieli, Kölvin monikulttuurinen Nuorisotyö i Tammerfors och tjänster för socialt stöd i Tavastehus.

Projektplanerare Arja Ryynänen, Södra Finlands regionkontor, Rädda Barnen rf, tfn 050 564 4567,  fö[email protected]

Projektplanerare Johanna Heikkinen, Västra Finlands regionkontor, Rädda Barnen rf, tfn 050 513 5026,  fö[email protected]

Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt: Tukea ja osallisuutta (Sibbo, Lojo, Kyrkslätt, Sjundeå)

Fadder- och stödfamiljsverksamhet som riktar sig särskilt till myndiga unga personer. Rekrytering, utbildning och handledning av frivilliga. Omfattar även påverkansarbete. Målet är att nå 150 unga och utbilda 80 frivilliga. Inleda fadderstödsverksamhet i fyra kommuner.

Projektkoordinator Maria Koskijoki, tfn 040 725 1102,  fö[email protected]

Finlands Settlementförbund rf: Kotipolku -alueellinen nuorten kotouttamisen hanke (Joensuu och Jyväskylä)

Stödfaddrar och handledare som talar det egna språket som stöd för unga. Modeller kan utvidgas till riksomfattande verksamhet. För frivilliga ordnas bland annat handledningsdiskussioner, kamratstödsträffar, utbildningar. I Oma polku-verksamheten handleder kamrathandledare som talar det egna språket unga till tjänstestigar, mål för verksamheten är kamrathandledning individuellt och i grupper för cirka 20 unga/ort. Samarbete med boendeenheter för dem som kommit som minderåriga till orterna, läroanstalter, uppsökande ungdomsarbete och andra.

Regionchef Erno Kääriäinen, tfn 046-9226837,  fö[email protected]