Rätt att få uppgifter

I lagen om främjande av integration föreskrivs om myndigheternas rätt att få uppgifter för att främja samarbetet över förvaltningsgränserna och tjänsternas smidighet (87 §).

Arbets- och näringsministeriet, regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringsbyrån, kommunala myndigheter och Folkpensionsanstalten har rätt att av varandra avgiftsfritt få den information som är nödvändig för att utföra integrationsfrämjande åtgärder, kommunanvisning, samt ersätta kostnader som uppkommer på grund av åtgärderna (uppgifter enligt kapitel 2, 5, och 6 i lagen om främjande av integration).

Information som behövs för motsvarande syften ska också tillhandahållas av migrationsverket, förläggningar och flyktingslussar, de som tillhandahåller åtgärder och tjänster som stöder integration och företrädare som förordnats för barn utan vårdnadshavare. Utlämnande av information förutsätter således inte något separat samtycke av klienten.

Den som tillhandahåller tjänster som en invandrare hänvisas till som kund har rätt att av arbets- och näringsbyråer och kommunala myndigheter avgiftsfritt få den information som är nödvändig för att ordna åtgärderna och tjänsterna (2 kap.).

En företrädare som förordnats för ett barn utan vårdnadshavare har rätt att av arbets- och näringsbyråer, kommunala myndigheter, Migrationsverket och förläggningar och flyktingslussar avgiftsfritt få den information som är nödvändig för att sköta uppgifterna (57 §).