Regionförvaltningen

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har det regionala ansvaret i ärenden som gäller invandring och integration. NTM-centralerna stöder kommunerna i beredningen och genomförandet av integrationsprogrammen och avtalar med kommunerna om kommunplatser för personer som får internationellt skydd. NTM-centralerna styr också arbets- och näringsbyråerna i ärenden som gäller invandring och integration.

Regionförvaltningsverket (RFV) svarar i ärenden som hör till dess verksamhetsområde för planeringen och styrningen av samt tillsynen över tjänster som främjar invandrares integration.  RFV styr kommunernas verksamhet bl.a. inom social- och hälsovården samt utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet.

Ytterligare information:

ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi)

Aluehallintovirastot (www.avi.fi)