Registerbestämmelser

I arbetet med invandrarklienter hanteras många olika typer av personuppgifter. I lagen om främjande av integration stadgas för tillfället om endast ett register.

Kommunanvisningsregistret

Kommunanvisningsregistret är ett personregister som används vid anvisande av flyktingar till kommuner (de personer som avses i 2 § 2 och 3 mom.). Registerförare är närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Kommunanvisningsregistret är det enda registret om vilket det för tillfället stadgas i lagen om främjande av integration. I registret förs information in om till vilken kommun personen har anvisats.

För registret får dessutom följande uppgifter om de personer som anvisas till kommuner samlas och föras in

1) ärendets nummer eller klientens nummer, namn, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning, utländskt personnummer eller någon annan utländsk beteckning för identifiering av invandraren, uppgifter om medborgarskap och om civilstånd och familjeförhållanden

2) uppgifter om modersmål och språkkunskaper, utbildning, yrkesskicklighet och arbetserfarenhet. (60 §.)

Utlämnande av uppgifter ur kommunanvisningsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen får lämna ut uppgifter ur kommunanvisningsregistret till Migrationsverket, Folkpensionsanstalten, kommunala myndigheter, utvecklings- och förvaltningscentret och arbets- och näringsbyrån.

Uppgifterna ska vara sådana som behövs för skötseln av uppgifter i anslutning till invandring enligt lagen om främjande av integration, utlänningslagen eller någon annan lag. Uppgifterna kan även lämnas ut i elektronisk form eller med hjälp av en teknisk anslutning. (61 §.)

Avförande av uppgifter ur kommunanvisningsregistret och lagring av uppgifter

Uppgifterna i kommunanvisningsregistret om en registrerad ska avföras när de inte längre behövs och senast fem år efter att den sista uppgiften om den registrerade har förts in (62 §).

Kommunanvisningsregistret och uppgifterna i det lagras enligt vad som fastställs i arkivlagen (8 § 2 och 3 mom.).