Språkliga målsättningar

Ett mål med integrationsutbildningen är att studeranden ska få fungerande elementära språkfärdigheter i finska eller svenska (färdighetsnivå B1.1, lagen om främjande av integration 20 §). Fungerande elementära språkfärdigheter innebär att studeranden får sådan beredskap i finska eller svenska som behövs i Finland både i vardagslivet och i arbete och utbildning.

Utdrag ur den allmänna beskrivningen av språkfärdighetsnivåer

På nivå B1.1 förstår språkanvändaren de viktigaste punkterna i talat och skrivet språk och klarar sig i vardagliga språksituationer.

Källa: Utbildningsstyrelsen: Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 2012, s. 53.

I språkundervisningen för vuxna invandrare betonas under integrationsutbildningen även utvecklande av kommunikationsfärdigheter. Det är viktigt att studeranden lär sig att klara av olika typer av växelverkan på finska eller svenska. Vid sidan av kommunikationsfärdigheter studeras språket med hjälp av mångsidiga ämnesområden och innehåll som förklarar ändamålen med språkbruket.

Under språkstudierna upprepas och fördjupas ämnesområdena och ordförråden. I takt med att färdigheterna förbättras går studeranden vidare till nästa färdighetsnivå. Målet med undervisningen i språk- och kommunikationsfärdigheter under integrationsutbildningen är att stärka invandrarstuderandens språkliga beredskap i enlighet med de färdigheter som behövs i både arbetslivet och samhället.

Individuella mål gällande språkfärdighet

Med hjälp av integrationsutbildningen strävar man efter att svara på invandrarens individuella utbildningsbehov. Språkfärdighetsmålet som man vill uppnå under utbildningen kan således variera enligt bland annat studerandens sysselsättningsmöjligheter och yrkesmässiga framtidsplaner. Exempelvis kan sysselsättning vara en möjlighet redan innan personens färdigheter i finska eller svenska har utvecklats till en nivå som motsvarar fungerande elementära språkfärdigheter.

I integrationsplanen kan man komma överens om att bestämma språkfärdighetsmålet på en lägre nivå även i sådana fall där det finns särskilda grunder för detta. Så kan man t.ex. göra när invandrarens språkinlärning väsentligt försvåras av ålder, sjukdom, skada eller analfabetism.