Statens program för integrationsfrämjande

Lagen om främjande av integration innehåller en bestämmelse om statens program för integrationsfrämjande (34 §). Enligt den beslutar statsrådet om det nationella utvecklandet av integrationen genom att för regeringsperioden utarbeta ett program i vilket målen för integrationsfrämjandet anges.

Statsrådet utfärdade det första principbeslutet om statens program för integrationsfrämjande (VALKO I) den 7 juni 2012. I programmet presenterades en förvaltningsövergripande helhet om politiken för främjande av integrationen och goda etniska relationer.

Den 8 september 2016 godkände regeringen Statens program för integrationsfrämjande för 2016–2019. I programmet sätts fokus på följande fyra målområden som baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering:

  1. Styrkorna hos invandrarnas egen kultur tas med för att stärka Finlands innovationsförmåga
  2. Främjandet av integrationen effektiviseras över förvaltningsområdesgränserna
  3. Samarbetet mellan staten och kommunerna kring mottagandet av personer som får internationellt skydd främjas
  4. En öppen diskussion om invandringspolitiken uppmuntras, rasism tillåts inte.

Målområdena innehåller sammanlagt nästan 70 åtgärder. I varje målområde ingår även åtgärder som ska vidtas för att svara på den integrationsutmaning som uppkommit i och med det ökade antalet asylsökande. Åtgärderna genomförs inom ramen för statsbudgeten, anslagsramen för statsfinanserna och utgiftsgränsen för den kommunala ekonomin.

Läs mer:

Statens program för integrationsfrämjande för åren 2016–2019 och Statsrådets principbeslut om statens program för integrationsfrämjande