Stöd för frivilliga studier i form av arbetslöshetsförmån

Frivilliga studier är utbildning till vilken invandraren själv söker sig på eget initiativ eller utbildning till vilken invandraren styrs på kommunens eller arbets- och näringsbyråns initiativ.

Frivilliga studier kan stödas med arbetslöshetsförmån om villkoren i integrationslagen uppfylls.

Om studierna har börjat stödjas enligt lagen om främjande av integration, är det enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice i regel inte möjligt att fortsätta stödja samma studier efter integrationstiden.

Enligt lagen om främjande av integration (22 §) är förutsättningarna för stöd för frivilliga studier att

1) arbets- och näringsbyrån har konstaterat att invandraren är i behov av utbildning

2) studierna stöder invandrarens integration och sysselsättning

3) studierna har överenskommits i integrationsplanen.

En förutsättning för att få stöd är att man har kommit överens om de frivilliga studierna i integrationsplanen innan studierna inleds. I planen som utarbetas tillsammans med kunden antecknas vilka studier studiehelheten består av och var invandraren har för avsikt att avlägga studierna. Även studiernas uppskattade längd antecknas i integrationsplanen. Beslutet om stöd för frivilliga studier kan av vägande skäl fattas även efter att studierna har inletts.

Ett vägande skäl kan till exempel vara att

  • personen får en studieplats via en reservplats
  • arbets- och näringsbyrån inte hinner utarbeta integrationsplanen innan studierna inleds
  • personen har inlett studierna innan han eller hon har beviljats uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet ger personen rätt att registrera sig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns kundservicesystem.

En annan förutsättning är att det är fråga om studier i finska eller svenska eller att studierna sker i huvudsak på finska eller svenska.

Studier som främjar språkfärdigheten, samhällsberedskapen och sysselsättningen

För att de frivilliga studierna ska stöda invandrarens integration och sysselsättning, bör studierna bestå av studier i finska eller svenska eller ske huvudsakligen på finska eller svenska.

Studier på andra språk än finska eller svenska kan stödas om det är fråga om kortvariga, högst sex månader långa, studier för personer som saknar läs- och skrivfärdigheter på deras eget modersmål. Detta ska överenskommas i den integrationsplan som utarbetas i det inledande skedet av integrationen. Exempelvis kan utbildning om det finländska samhället som ordnas av invandrar- och andra organisationer på deltagarnas eget språk inkluderas i den frivilliga integrationsutbildningen.

En invandrare som har avlagt en yrkesinriktad eller akademisk examen i sitt eget hemland, och som har ansökt om beslut av Utbildningsstyrelsen för att likställa sin examen med en finländsk examen, kan inleda eventuella nödvändiga kompletterande studier i form av frivilliga studier. Sådana frivilliga studier kan stödas med arbetslöshetsförmån.

Frivilliga studier behöver inte vara studier som leder till examen. Exempelvis kan frivillig utbildning som förbereder invandraren för en yrkesinriktad grundutbildning stödas.

Omfattning av och struktur för frivilliga studier

Stödjande av frivilliga studier förutsätter inte att studierna bedrivs på heltid. Det rekommenderas dock att de frivilliga studierna i regel omfattar minst 20 timmar i veckan.

I synnerhet för invandrare som behöver särskilda åtgärder kan man dock komma överens om en kortare studietid per vecka. Även de lokala omständigheterna vad gäller utbudet av utbildning (t.ex. vilken typ av utbildning som finns tillgänglig och hur ofta den kan erbjudas) kan beaktas när frivilliga studier stöds.

I frivilliga studier som stöds kan det utöver studierna ingå arbetspraktik eller frivillig verksamhet, till exempel inom en medborgarorganisation. Studierna eller uppgifter med anknytning till dem bör dock utgöra minst hälften av de frivilliga studierna som stöds.

Frivilliga studier kan stödas i högst 24 månader för varje studiehelhet som överenskommits i integrationsplanen. Med studiehelhet avses den studieplats till vilken personen söker och kommer in och vilken man preliminärt har kommit överens om ska utgöra en enskild helhet i planen.

Läs mer:

Testipiste (på finska) (testipiste.eu)

Lag om grundläggande utbildning (finlex.fi)

Grunderna for läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 2012

Arbets- och näringsbyråns tjänster för enskilda kunder