Organisationer stöder integration

Organisationernas uppgifter i det inledande skedet av mottagandet börjar redan innan personerna anländer till kommunen. De jobbar bland annat med att påverka kommuninvånarna och med gemensam planering. I de samarbetsgrupper där myndigheterna och organisationerna ingår kartläggs de resurser ortens organisationer har och deras möjligheter att delta i mottagandet och i integrationsstödande verksamhet.

Organisationerna meddelar sina egna medlemmar och förtroendevalda om de nya uppgifterna och skaffar sig vid behov mer information och kunskap från mer erfarna organisationer. Aktörerna i tredje sektorn kan även komma överens om arbetsfördelningen och rollerna i de olika grupperna. Det är till exempel ingen nytta med att alla organisationer startar en handarbetsklubb.

Tredje sektorns tjänster stöder invandrare då integration fördjupas. Myndigheter och den tredje sektorn samarbetar.

Ofta ordnar organisationerna möbel-, leksaks- och klädinsamlingar och kan vara med och utrusta bostäderna. Innan kvotflyktingarna anländer ordnar Finlands Röda Kors (FRK) en kurs om vänverksamheten och påbyggnadskursen Tulijan ystävänä ja tukena för att nykomlingarna ska kunna erbjudas vänner och stödpersoner så fort de anländer. Efter kursen planerar deltagarna lämplig verksamhet på den egna orten med utgångspunkt i såväl sina egna som flyktingarnas och kommunens behov.

I inledningsskedet kan organisationer och myndigheter komma överens om att börja med så kallad hjälp med boendet. Organisationen kompletterar myndigheternas handledning genom att till exempel besöka hemmen och lära flyktingarna om hur det fungerar att bo i Finland och genom att introducera dem till livet på orten. Åtminstone Finlands Flyktinghjälp och FRK ordnar sådan här verksamhet.

Vänverksamheten kan bestå av individuellt stöd, gruppverksamhet eller en kombination av dessa. Internationella klubbar och caféverksamhet är verksamheter med låg tröskel där man kan delta enligt sina egna behov och sin egen tidtabell. Programmet kan vara både fritt och ledas. Frivilliga ansvarspersoner från vänverksamheten har ansvar för att driva klubbverksamheten.

Få av dem som kommer till Finland kan ens ett ord finska eller svenska när de anländer. Organisationerna ordnar språkklubbar utöver de språkkurser som myndigheterna erbjuder. Klubbarna har inga krav på examen, utan bygger på fri gruppverksamhet där huvudsaken är att lära sig språket. Verksamheten Vi läser tillsammans har spritt sig till flera orter, och är en trevlig verksamhetsmodell för språkinlärning.

Andra verksamhetsmöjligheter som stöder integrationen är bland annat olika kultur-, hantverks- och motionsgrupper för personer i olika åldrar.

Ortens organisationer har ofta ett brett spektrum av kunnande och entusiasm, och hela paletten kan mycket väl bedömas ur nykomlingarnas synvinkel. Organisationerna behöver inte specialisera sig på flyktingarbete, än mindre utbilda sig till specialister på integration. När det är som enklast räcker det med att organisationerna öppnar sina dörrar för nykomlingar och bjuder in dem i sin basverksamhet.

Det är viktigt att nykomlingarna får stöd i integrationen i början, och det ska man också ordna åt dem. Att erbjuda verksamhet och att delta i den är ändå bara ett första steg. Det är också viktigt att människor inte blir passiva och bara tar emot service utan att de också erbjuds möjlighet att vara aktiva. Frivilligverksamheten är ett kontinuum där en person som flyttar till kommunen i det inledande skedet kan delta i verksamhet som stöder integrationen och få hjälp, men där han eller hon med tiden får större möjlighet att bli aktivare. På så sätt kan man få igång en positiv spiral av delaktighet och engagemang.

Verksamheten leder bäst till de önskade resultaten om myndigheterna och organisationerna uppfattar integrationsfrämjandet som en gemensam uppgift. Jämställt partnerskap, rättvis satsning på utvecklingsarbete, gemensamma planeringsforum och resursering av verksamheten är hörnstenarna i samarbetet. Det är också viktigt att samarbetet bygger på en tydlig rollfördelning och tydliga överenskommelser.

Mer information:

Röda Korser (rodakorset.fi)
Finlands Flyktinghjälp (pakolaisapu.fi)