Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sek-torsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och närings-ministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Sylvia-projektet, som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fort-sätter till 31.1.2021. Arbets- och näringsministeriet har ansökt om fortsatt projekt för tiden 1.2–31.12.2021. Avsikten är att projektet ska fortsätta att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd samt att utveckla kompetensen i anslutning till mottagnings- och integrationsarbetet.

Ansökningstiden för tilläggsstöd för mottagande av akuta fall för 2020 pågår.

Ansökningar om finansiering för kommunerna år 2021

År 2021 planeras ansökningar om finansiering för kommunerna i fråga om:

  • tillägssdel till den kalkylerade ersättning och
  • tilläggstöd för mottagande av akuta avfal. 

Utfallet av ansökan om finansiering säkerställs under januari 2021 då anvisningar och blanketter publiceras. Avsikten är att ansökningarna inleds 1.2.2021.

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Sylvia-projektets e-postlista

Information om ansökan om tilläggsstöd från Sylvia-projektet, projektets evenemang och övriga aktuella verksamhet fås via webbplatsen integration.fi och projektets e-postlista. Det går att ansluta sig till e-postlistan genom att skicka en begäran om detta till projektets e-postadress (sylvia(at)tem.fi). Genom e-postlistan förmedlas endast information om aktuell verksamhet inom projektet. Kontaktuppgifter på listan lämnas inte ut till utomstående aktö-rer. Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen för Sylvia-projektets intressegruppsregister ne-dan.

Kontaktinformation

Maria Tiainen, projektchef, tfn 029 504 7582, fornamn.efternamn(at)tem.fi

Rita Alarinta, projektkoordinator, tfn 029 504 7087, fortnamn.efternamn(at)tem.fi

Projektets e-post: sylvia(at)tem.fi

Mer information:

Sylvia4-projektet på Statsrådets tjänst för projektinformation 

Beslut om tilläggsstöd om år 2020 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar

Logotyper av arbets- och näringsministeriet och AMIF.