I sysselsättningsöversikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar översikter över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål. Avsikten är att översikten publiceras månatligen efter att arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt har publicerats. Publiceringsdagarna för sysselsättningsöversikterna finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Översikten över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål baserar sig i huvudsak på arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter. I översikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service både på riksomfattande nivå och per NTM-central.

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål 2020

Sysselsättningsöversikt oktober 2020 (endast på finska)