Publikationer som är utgivna före 2017

Vänligen observera att den största delen av publikationerna endast getts ut på finska.

Statens program för integrationsfrämjande för åren 2016–2019 och Statsrådets principbeslut om statens program för integrationsfrämjande

De senaste årens stora konflikter skapar ett nytt slags migrationstryck i Europa. Detta återspeglar sig också till Finland. De huvudsakliga orsakerna till invandring till Finland var länge familjeband, arbete och studier. Situationen förändrades dock år 2015, då antalet asylsökande ökade från årsnivån på cirka 3 000 till mer än 32 000 sökande. På grund av förändringen har också integrationspolitiken, den lagstiftning som reglerar integration och genomförandepraxis samt anslagsallokeringar och myndighetsprocesser omvärderats.

Statens program för integrationsfrämjande för åren 2016–2019 och Statsrådets principbeslut om statens program för integrationsfrämjande

Utvärdering av projektet ”Kotouttamisen tsemppari” i Vanda

Arbets- och näringsministeriet och Vanda stad har tillsammans ett projekt vid namn ”Kotouttamisen tsemppari”, som genomförs i Vanda perioden 1.4.2015–31.12.2016. Inom projektet har man gjort försök med en verksamhetsmodell där tjänstemän från Nylands arbets- och näringsbyrå och tjänstemän hos Vanda stad beger sig ut på fältet och tillhandahåller invandrare som bor i Håkansböle-Västerkulla i Vanda rådgivning med låg tröskel och stöd i integrationen och jobbsökningen.

Generationer i undantagstillstånd – Irakiskt flyktingskap i Finland

Forskningsrapporten är den första omfattande översikten i sitt slag om irakisk flyktinginvandring till Finland och det irakiska flyktingskapets närhistoria. Rapporten baserar sig på etnografiskt observations- och intervjumaterial som har samlats in under drygt tio års tid i olika delar av Finland, Västeuropa och Irak.

Slutrapport om TEMWISIT-projektet

TEMWISIT-projektet började inofficiellt i januari 2014, när en gästforskare vid Aaltouniversitet bekantade sig med servicestigar för invandrare. TEMWISIT-projektet inleddes i april 2015. Projektet hade som mål att förenkla och främja initialfasens servicestig för invandrare genom att samla ihop de myndigheter som ansvarar för de olika faserna av servicestigen. Tanken var att användarorienterad tjänstedesign skulle kunna utnyttjas genom att det skapades en webbtjänst för att underlätta initialfasens servicestig för invandrare, oberoende av var invandraren kom från eller varför han eller hon kommit till Finland. Ett annat mål var att göra initialfasens servicestig för invandrare i sina olika former lättare att förstå för den enskilda myndigheten.

TEMWISIT-slutrapport (endast på engelska)

Somalier i Europa – Huvudstadsregionen i en jämförelse av europeiska städer

Utredningen om somalier i Europa är en del av Open Society Foundations mer omfattande forskningsprojekt om somaliernas ställning och levnadsförhållanden i olika städer i Europa. Utredningen, som granskar erfarenheter i vardagen, lyfter fram diskriminering som somalier blir utsatta för samt identitetsfrågor. Undersökningen visar att diskriminering både minskar förtroendet mellan olika befolkningsgrupper och förhindrar integration. I utredningen framhävs utbildningsrelaterade aspekter som viktiga faktorer när det gäller att främja likabehandling och integration.

Till hjälp vid inledande kartläggning

Publikationen syftar till att lyfta fram olika metoder för det lagstadgade förfarandet med inledande kartläggning i samband med integration av invandrare. Dessa metoder och sätt att göra den inledande kartläggningen har utvecklas i projekt inom den ESF-finansierade stödstrukturen ALPO. Boken riktar sig till alla aktörer som deltar i integrationsverksamheten, arbets- och näringsförvaltningen samt kommunala myndigheter. Även läroanstalter som ordnar integrations- och språkutbildning kan dra nytta av den.

Migrationspolitiken i innovationsekonomin – Internationell migration, invandrare och innovationspolitik

I publikationen presenteras genom exempel hur kompetensen hos invandrare kan tillvaratas i innovationsverksamheten genom olika delaktiggörande metoder, såsom företagargemenskaper, acceleratorverksamhet samt olika företagarnätverk och företagarorganisationer. Invandrare innehar redan en betydande roll i den finländska innovationsverksamheten. För många invandrare är det en väg till sysselsättning såväl som en möjlighet att känna sig delaktig. Granskningsperspektivet är att migration och invandrare utgör en sådan resurs i innovationsverksamheten som producerar välfärd och ökar konkurrenskraften.

Mottagande av kvotflyktingar – erfarenheter av att ordna integrationstjänster

Guiden innehåller information och erfarenheter om hur kommunen kan ordna mottagande av kvotflyktingar i utsatt ställning. I guiden presenteras olika former av gruppverksamhet som utvecklats särskilt för kvotflyktingar i utsatt ställning, befintligt stödmaterial samt olika sätt att upprätta och utforma särskilt initialfasens mottagningsarbete, vilka testats i olika underprojekt som finansierats av HAAPA-projektet.

Mottagande av kvotflyktingar – erfarenheter av att ordna integrationstjänster

Integrationsplanernas inverkan på invandrarbarnens utbildningsval

Undersökningen, som är gjord av Statens ekonomiska forskningscentral, visar att integrationsplaner som uppgjorts vid arbets- och näringsbyråerna har betydande effekter på invandrarbarnens studieframgång och utbildningsval. Enligt resultaten har barnen till sådana invandrare för vilka en integrationsplan hade gjorts upp bättre studieframgång, de har avlagt studentexamen oftare och studerar mer sannolikt vid yrkeshögskola än barn till sådana invandrare för vilka någon integrationsplan inte hade uppgjorts.

Partnerskap inom integrationsfrämjande – exempel på hur organisationer och myndigheter samarbetar inom integrationsfrämjandet

Publikationen Kumppanuutta kotouttamisen kentillä (Partnerskap inom integrationsfrämjande) är en sammanställning av samarbetet mellan myndigheter och organisationer inom integrationsfrämjande. Publikationen beskriver särskilt resultaten från projektet Delaktig i Finland, men också det integrationsfrämjande arbetet ur ett bredare perspektiv. Samarbetsformerna granskas genom konkreta exempel via fem olika roller: organisationernas verksamhet utgående från de egna målen, kompletterande samarbete, serviceproduktion, organisationerna som experter (den kritiska rösten i myndighetsarbetet) och organisationerna som intressebevakare. Erfarenheterna förmedlar ett omfattande och mångformigt samarbete.

Faktorer och tjänster som främjar invandrares psykiska välbefinnande och psykiska hälsa – Systematisk forskningsöversikt

I forskningsöversikten granskas vilka slags tjänster och funktioner som dokumenterat stärker det psykiska välbefinnandet hos första generationens invandrare. Översikten innehåller nyaste forskningsrön för utveckling av tjänsterna för dem som arbetar med psykisk hälsa och även mer omfattande med integrationsfrämjande.

Invandrarnas sysselsättning – bakgrundfaktorer, jobbsökning och arbets- och näringstjänster

I publikationen utreds i vilken grad invandrare som flyttat till Finland är delaktiga på arbetsmarknaden och deltar i arbetskraftstjänster. Undersökningen ger ny information om sysselsättningen bland invandrare och hur väl arbetskraftstjänsterna fungerar.

Med rätt råd till rätt ställe

Målet med publikationen är att påminna om betydelsen av särskild rådgivning för invandrare vid sidan av annan offentlig service i enlighet med kraven i integrationslagen. I publikationen ges olika exempel på hur rådgivningen för invandrare kan ordnas. De modeller som presenteras har använts inom projekt som verkar inom den ESF-finansierade stödstrukturen ALPO. Publikationen är förhoppningsvis till nytta för de aktörer och orter som för tillfället gör upp program för integrationsfrämjande och funderar på hur de ska ordna eller utveckla rådgivningen.

Delaktig i Finland – Skörden från försöksprojekten

I publikationen Delaktig i Finland – Skörden från försöksprojekten beskrivs utvecklingsarbetet inom försöksprojekten inom projektet Delaktig i Finland och de resultat som har uppnåtts. Dessutom framläggs slutsatser utgående från erfarenheterna av försöksprojekten. Publikationen innehåller egna artiklar om utvecklingsarbetet inom de olika försöksprojekten.

Arbete för gemenskapen och samhället – Invandrarorganisationer som serviceproducenter

Invandrarnas organisationsverksamhet är omfattande och mångsidig. Den är också en viktig resurs för integration av invandrare. Utredningen kartlägger målgrupper, verksamhetsområden och finansieringsformer för organisationers serviceverksamhet.

Tjänster för stöd i ett tidigt skede för familjer med invandrarbakgrund – Yrkesmänniskors och familjers erfarenheter

Utredningen kartlägger hur mödra- och barnrådgivningens, småbarnspedagogikens och skolans arbetsmetoder fungerar samt därmed sammanhängande utvecklingsbehov i en mångkulturell miljö. I utredningen intervjuades såväl yrkesmänniskor som föräldrar med invandrarbakgrund. I utredningen sammanfattas beprövade konkreta metoder och ges information om utveckling av förebyggande arbetsformer och uppbyggande av en förtroendefull och välfungerande växelverkan.