Tidtabell för utarbetande och planens varaktighet

Den första integrationsplanen ska enligt lagen om främjande av integration göras upp senast tre år efter att invandraren har fått sitt första uppehållstillstånd eller invandrarens uppehållsrätt har registrerats (12 §). När denna tidsfrist har löpt ut ska vid behov en sysselsättningsplan enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice utarbetas för invandraren.

Om personen emellertid av skäl som inte är beroende av personen själv inte har kunnat resa in i landet inom tre år efter att uppehållstillståndet har beviljats, kan en integrationsplan ändå utarbetas för personen i stället för en sysselsättningsplan om det anses vara nödvändigt på basis av helhetsbedömningen.

Utarbetandet av integrationsplanen inleds senast två veckor efter att den inledande kartläggningen har gjorts. Detta innebär till exempel att man bokar en tid för att utarbeta planen, inte nödvändigtvis att den egentliga utarbetningen av planen inleds.

Enligt lagen om främjande av integration ska invandraren anvisas att söka sig till en utbildning som motsvarar hans eller hennes individuella behov eller till någon annan integrations- och sysselsättningsfrämjande åtgärd inom en månad från det att integrationsplanen utarbetades (14 §).

Integrationsplanens varaktighet

Invandrarna är i olika livssituationer när de kommer till Finland och deras behov, kunskaps- och utbildningsnivå samt familjesituation varierar väldigt mycket. Integrationsplanens varaktighet och innehåll bestäms individuellt utifrån invandrarens egna mål, arbets- och utbildningshistoria och de åtgärder som planerats och tillhandahållits för honom eller henne. Integrationsplanen kan inte vara schematisk till sitt innehåll eller sin varaktighet.

Den första integrationsplanen utarbetas för högst ett år. Genom detta strävar man efter att planen ska motsvarar invandrarens servicebehov samt omständigheter och mål som möjligen har förändrats.

Integrationsplanens varaktighet är i regel högst tre år från undertecknandet av den första planen. Tidsfristen för integrationsplanen anses dock inte löpa om planen tillfälligtvis inte har kunnat genomföras på grund av skada, sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller andra jämförbara orsaker.

Skadan och sjukdomen ska de facto hindra deltagande i de åtgärder som överenskoms i planen och ett läkarintyg ska presenteras där ställning tas till detta. En eventuell förlängning gäller emellertid inte tid som berättigar till vårdledighet.

Behov av särskilda åtgärder

Om invandraren behöver särskilda åtgärder för att integreras, kan integrationstiden förlängas med högst två år. Då kan integrationsplanens varaktighet vara högst fem år.

Med en invandrare som behöver särskilda åtgärder avses en person som behöver intensifierade integrationsfrämjande åtgärder såsom rehabiliteringstjänster eller familjerådgivning vid sidan av de övriga integrationsfrämjande åtgärderna i synnerhet på grund av nedsatt funktionsförmåga till följd av sjukdom eller skada eller av någon annan orsak eller på grund av ålder, familjesituation eller analfabetism eller av någon annan motsvarande orsak. Till exempel äldre, ensamstående, personer som har upplevt tortyr samt barn och unga inom barnskyddet kan behöva särskilda åtgärder.

Läs mer:

Inledande kartläggning