Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas den 16–30 april 2018

En ny ansökningsperiod för ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen ordnas den 16–30 april 2018. Endast sådana kommuner som inte ansökte om tilläggsdelen under den ansökningsperiod som löpte ut i februari 2018 kan ansöka om tilläggsdel under den nya ansökningsperioden. Ansökan om tilläggsdelen sänds till NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

  • 233 euro för personer som är 7 år eller äldre
  • 684,50 euro för personer under 7 år.

Ersättningen betalas till kommunen som en engångsersättning oberoende av hur många dagar/månader personen har bott i kommunen.

Ersättningen kan sökas för följande personer som får internationellt skydd och som har flyttat till kommunen under 2017

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen).

Den kommun som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun. Endast den första faktiska hemkommunen är berättigad till ersättning oberoende av hur länge personen har bott i kommunen. Om den kommun där flyktingförläggningen ligger har antecknats som en persons hemkommun när personen bodde vid förläggningen, och personen flyttar till en annan kommun efter att ha fått uppehållstillstånd, betalas ersättningen inte till den kommun där förläggningen ligger.

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen söks hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Till ansökan ska fogas en personförteckning över de personer för vilka kommunen söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten Sylvia/Tilläggsdel/Personförteckning21.11.17. Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan. Närmare information om ifyllande av personförteckningen finns nedan.

Utförligare information om ansökan om tilläggsdelen finns i anvisningen.

Anvisning och ansökningsblankett

Ifyllande av personförteckningen: kontroll av grunden för uppehållstillståndet

Kommunens egna uppgifter

Den som samordnar mottagningsarbetet i kommunen får information om kvotflyktingar som placeras i kommunen. I fråga om asylsökande som fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd skickar förläggningen kundens handlingar till den kommun dit kunden flyttar. Bland handlingarna finns också en kopia av beslutet om uppehållstillstånd där grunden för uppehållstillståndet kan kontrolleras.

UMA-systemet och automatiserade personlistor för kalkylerad ersättning

Kommunen kan granska personlistan som produceras automatiskt i UMA-systemet och utifrån vilken den kalkylerade ersättningen betalas till kommunen. Kommunen kan ansöka om koder från Migrationsverket, som upprätthåller UMA-systemet.

Personlistan kan föras in i Excel. Då finns i Excel-tabellens kolumn för regel ett siffervärde som motsvarar en viss grund.  Listan kan bearbetas i Excel-tabellen till exempel när det gäller året och månaden för flyttningen till kommunen. Från listan kan väljas de personer som är antingen kvotflyktingar (regel 4) eller som får internationellt skydd (regel 1), dvs. att grunden för uppehållstillståndet är flyktingstatus eller alternativt skydd.

Dessa personer kan föras in i den personförteckning (Excel-blankett) som krävs som bilaga till ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen hos Sylvia-projektet. Kommunen kan ange alla dessa personer som är inte kvotflyktingar (regel 4) men får internationellt skydd (regel 1) i kolumn G (Person som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd/uppehållstillståndet grundar sig på 87 eller 88 § i utlänningslagen) i personförteckningen för Sylvia-ansökan.

Personer som inte beviljats personbeteckning i samband med beviljandet av uppehållstillstånd omfattas inte ännu av den automatiserade kalkylerade ersättningen. Dessa personer ska kommunen kontrollera i sina egna uppgifter.

Läs mer:

Handbok om mottagande av flyktingar: Betalning av och ansökan om ersättningar