Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen 2020 kan sökas 1.2.−14.5.2021

Kommunerna kan under tiden 1.2−14.5.2021 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommu-nen år 2020.  Ansökan om tilläggsdelen sänds till NTM-centralernas och arbets- och nä-ringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

•    1 369 euro för personer  under 7 år och
•    460 euro för personer som har fyllt 7 år. 

Ersättningen betalas till kommunen som en engångsersättning oberoende av hur många dagar/månader personen har bott i kommunen.

Ersättning kan sökas för följande personer som får internationellt skydd och som har flyttat till kommunen under 2020:

•    kvotflyktingar
•    personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen).

Den kommun som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun. Endast den första faktiska hemkommunen är berättigad till ersättning oberoende av hur länge personen har bott i kommunen. Om den kommun där flyktingförläggningen ligger har antecknats som en persons hemkommun när personen bodde vid förläggningen, och per-sonen flyttar till en annan kommun efter att ha fått uppehållstillstånd, betalas ersättningen inte till den kommun där förläggningen ligger.

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen söks hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Till ansökan ska fogas en personför-teckning över de personer för vilka kommunen söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten Sylvia/Tilläggsdel /Personförteckning/2021. Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan. 

Ansving och ansökningsblankett:

Anvisning till kommunerna för ansökan om tilläggsdel till kalkylerad ersättning för 2020

Ansökningsblankett (Sylvia/Tilläggsdel/Ansökningsblankett/2021)

Personförteckning (Sylvia/Personförteckning/2021)

Mer information:

Beslut om om förlängning av ansökningstiden för tilläggsdelen till den kalkylerade ersättning som betalas från Sylvia-projektet 2021 

Beslut om tilläggstöd som år 2021 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar 

Dataskyddsbeskrivning