Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen 2019 kan sökas 1.1.−1.3.2020

Kommunerna kan under tiden 1.1−31.3.2020 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade er-sättning som betalas för personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen år 2019.  Ansökan om tilläggsdelen sänds till NTM-centralernas och arbets- och nä-ringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

  • 1 197,88 euro för personer  under 7 år och
  • 402,50 euro för personer som har fyllt 7 år. 

Ersättningen betalas till kommunen som en engångsersättning oberoende av hur många dagar/månader personen har bott i kommunen.

Ersättning kan sökas för följande personer som får internationellt skydd och som har flyttat till kommunen under 2019:

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen).

Den kommun som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun. Endast den första faktiska hemkommunen är berättigad till ersättning oberoende av hur länge personen har bott i kommunen. Om den kommun där flyktingförläggningen ligger har antecknats som en persons hemkommun när personen bodde vid förläggningen, och personen flyttar till en annan kommun efter att ha fått uppehållstillstånd, betalas ersättningen inte till den kommun där förläggningen ligger.

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen söks hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Till ansökan ska fogas en personförteckning över de personer för vilka kommunen söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten Sylvia/Tilläggsdel /Personförteckning/2019. Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan. Närmare information om ifyllande av personförteckningen finns nedan. Utförligare information om ansökan om tilläggsdelen finns i anvisningen.

Anvisning och ansökningsblankett:

Sylvia/Tilläggsdel/Anvisning/2019

Sylvia/Tilläggsdel/Ansökningsblankett/2019

Sylvia/Tilläggsdel/Personförteckning/2019

Mer information:

Beslut om tilläggstöd som år 2020 betalas till kommunerna för mottangande av flyktingar

Dataskyddsbeskrivning (på finska, kommer att updateras på svenska)