Kommuner som i förväg förberett sig på att ta emot akuta fall kan ansöka om tilläggsstöd

Sylvia-projektet stöder med tilläggsstöd sådana kommuner som förbereder sig på att ta emot akuta fall. Akuta fall är sådana kvotflyktingar som enligt UNHCR:s definition är i behov av akut vidarebosättning. Syftet med beredskapen är att de akuta fallen ska kunna utplaceras i kommunerna inom en sådan tidsram som den brådskande vidarebosättningen kräver.

Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall 2020 från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.

Förutsättningar för att få tilläggsstöd och ansökan om stödet:

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under  2020.
  • Kommunen ska på förhand skriftligen avtala med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om mottagandet.
  • Tilläggsstödet är 3 422,50 € för personer under 7 år och 1 150,00 € för personer som är 7 år eller äldre och som har anlänt till kommunen som akuta fall. 
  • Stödet söks efter det att de flyktingar som utgör akuta fall har flyttat till kommunen.

Avtal om mottagande av akuta fall

Förhandsbesked om mottagande av minst fem akuta fall är en förutsättning för att tilläggsstöd ska betalas. De kommuner som planerar att ta emot akuta fall och ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet ska på förhand avtala om mottagandet med NTM-centralen i den egna regionen. När kommunen har fattat ett beslut om att ta emot kvotflyktingar och har ingått ett avtal med NTM-centralen om mottagande av personer som får internationellt skydd, behöver Sylvia-projektet skriftliga uppgifter om att kommunen har avtalat med NTM-centralen om mottagande av minst fem akuta fall.

Som avtal räcker t.ex. en e-postdiskussion, som NTM-centralen sänder för kännedom till arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket. Ett meddelande via UMA-systemet om att man förbinder sig att ta emot minst fem akuta fall ska även förmedlas separat till Sylvia-projektet.

Kommunerna kan kontakta Migrationsverkets asylenhet för mer information om akuta fall.

Tilläggsstöd kan sökas efter att de akuta fallen har flyttat till kommunen

Kommuner kan ansöka tilläggsstödet för de akuta fallen som har flyttat i kommunen under 2020 senast den 15 januari 2021 från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.

Kommuner som har förbundit sig att ta emot akuta fall 2019 kan under 2020 ansöka om tilläggsstöd för akuta fall som anlänt till kommunen i december 2019 (1.12.–31.12.2019). Ansökan ska dock ges in senast fredagen den 15 januari 2021.

Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningen nedan.

Anvisning och ansökningsblankett 2020:

Sylvia/Akutafall/Anvisning/2019
Sylvia/Akutafall/Ansökningsblankett/2019 
Sylvia/Akutafall/Personförteckning2019

Ytterligare information:

Beslut om tilläggstöd som år 2020 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar

Dataskyddsbeskrivning (på finska, kommer att uppdateras på svenska)