Tjänsterna för invandrare i korthet

Kommunen och arbets- och näringsbyrån ansvarar för de integrationsfrämjande tjänsterna. Kommunen har inom sitt område ett allmänt ansvar för utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen samt för samordningen av integrationstjänsterna. 

Identifiering av individuella behov

För att invandrarens integrering ska vara smidig och effektiv, är det viktigt att identifiera invandrarens individuella behov eller till exempel de tjänster som familjen som helhet behöver. Det är också bra att utreda behovet att utnyttja eventuella specialtjänster så tidigt som möjligt.

Tredje sektorn ordnar mångsidig verksamhet som utgör ett värdefullt tillägg till myndigheternas integrationsfrämjande utbud.

Tjänsternas kontinuitet

En smidig integration underlättas av tjänster som stöder varandra, tillhandahålls i rätt tid och framskrider smidigt. Tillsammans bildar dessa en ändamålsenlig helhet. I utvecklingen av integrationsarbetet har man under de senaste åren fäst särskild uppmärksamhet vid att planera och skapa en räcka med integrationsfrämjande tjänster.

Inom många utvecklingsprojekt har olika modeller byggts upp för olika målgrupper. Utgångspunkten har till exempel varit ungas, arbetssökandes, sårbara gruppers eller äldre invandrares specialbehov vad gäller främjandet av integration. Sådana projekt är exempelvis det nationella projektet Delaktig i Finland, ALPO- och HAAPA-projekten samt många projekt genomförda av offentliga och tredje sektorn.

Läs mer här:

Individuella, integrationsfrämjande tjänster

Riktlinjerna för klientförhållanden inom arbets- och näringsbyråns tjänster (på finska)