Tolkning

Det är bäst att använda tolk när personer som har fått internationellt skydd har att göra med de kommunala myndigheterna. När de nya kommuninvånarna är kvotflyktingar känner man oftast till deras språk på förhand och kan bereda sig på situationen genom att skaffa tolkar som behärskar språket i fråga. För dem som på eget initiativ flyttar från förläggningarna är situationen en annan: det tar förmodligen tid att reda ut vilket språk det är bäst att kommunicera på och när tolkar är tillgängliga.

Staten ersätter kostnader för tolkning i samband med mottagande av personer som fått internationellt skydd till deras fulla belopp under flera års tid när tolktjänsterna används i integrationssyfte (bland annat inledande orientering, för att göra upp integrationsplan, i samarbetet mellan hem och skola) samt i social- och hälsovårdstjänster.

Myndigheten ska ordna tolkningen

Enligt språklagen (423/2003) ska myndigheten ordna tolkning eller översättning, om invandraren inte behärskar det språk, finska eller svenska, som ska användas hos myndigheten eller om han eller hon på grund av handikapp eller sjukdom inte kan bli förstådd i ett ärende som kan inledas på myndighetens initiativ. Myndigheten ska i mån av möjlighet ordna tolkning och översättning även i andra ärenden som gäller invandrarens skyldigheter.

Distanstolkning att rekommendera

Tolken behöver inte nödvändigtvis befinna sig på samma plats som parterna, utan distanstolkning via telefon eller video kan användas beroende på situation. För att undvika resekostnader och restid är distanstolkning verkligen att rekommendera, eftersom det finns ganska få personer som tolkar ovanliga språk i landet. Därför krävs det bra förhandsplanering för att ordna det inledande mottagandet och att man bokar tolkar i förväg. Tolkarna förmedlas av tolkcentralerna, som finns på olika håll i Finland.

Om man inte har använt sig av tolk tidigare kan man be tolkcentralen om en utbildning i hur man arbetar med tolk. Det tar dubbelt så lång tid att sköta ett ärende via tolk än om man gör det på ett språk. Trots det lönar det sig att använda tolk eftersom man då kan vara säkrare på att man förstår varandra.

Kamrathandledare

Om det sedan tidigare finns personer på orten som talar samma språk kan de användas som kamrathandledare men inte som tolkar. En granne eller vän kan vara kamrathandledare bara när man sköter vardagliga och enkla saker, som att gå till affären eller under fritidsaktiviteter. När man uträttar ärenden vid myndigheter eller gå till hälsovårdscentralen använder man alltid tolk. Tolkning ska skötas av proffs.

Mer information:

Behöver du en tolk? (InfoFinland.fi)