Tystnadsplikt

Information och dokument som har erhållits för att sköta uppgifter enligt lagen om främjande av integration ska hemlighållas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (88 §).

Bestämmelsen om tystnadsplikt gäller andras än sakägandens rätt att få kännedom om ett dokument. Även sakägandens rätt till ett dokument bestäms enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Läs mer:

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (finlex.fi)