Uppehållstillstånd

Uppehållstillståndet ger rätt att komma in i landet upprepade gånger och vistas där. Det beviljas åt utlänningar för annat än resa eller motsvarande kortvariga vistelser. Uppehållstillstånd behövs när en utlänning vistas i Finland i längre än tre månader. Man ska också ansöka om uppehållstillstånd för resor som är kortare än tre månader om man har för avsikt att förvärvsarbeta under vistelsen och behöver ett uppehållstillstånd för arbetstagare för att få arbeta.

Uppehållstillståndet kan vara tidsbegränsat eller permanent. Tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för vistelse av tillfällig karaktär (tillfälligt uppehållstillstånd, B) eller för vistelse av kontinuerlig karaktär (kontinuerligt uppehållstillstånd, A). Uppehållstillståndets typ beror på syftet med vistelsen. Det första tillfälliga uppehållstillståndet beviljas i regel för ett år.

Samtliga tillståndsärenden för utlänningar hanteras av Migrationsverket.

Kontinuerligt uppehållstillstånd – A

Tillståndet beviljas en utlänning som kommit till Finland i avsikt att invandra för gott som till exempel asylsökande eller kvotflykting. Uppehållstillstånd på grund av landsflykt eller alternativt skydd beviljas för fyra år. Tillståndet ska förnyas när det går ut. I ett kontinuerligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden A.

Tillfälligt uppehållstillstånd – B

Tillståndet beviljas en utlänning som inte har för avsikt att bli kvar i Finland permanent. Tillståndet beviljas till exempel när det inte finns några grunder för att bevilja asyl, men personen tillfälligt inte kan avvisas av hälsoskäl, eller om det faktiskt är omöjligt att avlägsna honom eller henne ur landet. Tillståndet gäller i ett år åt gången och kan endast förnyas en gång. En person som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd beviljas efter två års oavbruten vistelse i landet kontinuerligt uppehållstillstånd om villkoren för det föregående tidsbegränsade uppehållstillståndet fortfarande uppfylls. I ett tillfälligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden B.

Permanent uppehållstillstånd – P

Permanent uppehållstillstånd beviljas en person med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) som har vistats i Finland i fyra år utan avbrott. Orsaken till vistelsen eller andra särskilda orsaker kan medge undantag. Om tillståndets karaktär har växlat mellan kontinuerligt och tillfälligt kan ett permanent uppehållstillstånd inte beviljas. Tillståndet beviljas tills vidare och behöver inte förnyas. I ett permanent uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden P.

Uppehållstillstånd för arbetstagare (tillfälligt eller kontinuerligt)

Tillståndet beviljas en utlänning som kommer till Finland för att arbeta för en finländsk eller i Finland verksam arbetsgivare eller som har gjort ett arbetsavtal eller tagit emot ett bindande arbetserbjudande. Uppehållstillstånd för arbetstagare baserar sig på prövning av tillgången på arbetskraft (72 § 1 mom. i utlänningslagen).

Uppehållstillstånd för studier (tillfälligt)

Tillståndet beviljas en utlänning som har för avsikt att vistas i landet för att studera vid en läroanstalt i Finland där han eller hon redan har antagits som studerande. Studierna ska leda till en examen eller ett yrke.
Uppehållstillstånd på grund av familjeband (kontinuerligt)

Tillståndet beviljas en utlänning som är en i Finland bosatt persons ogifta barn under 18 år, vårdnadshavare till ett minderårigt barn, make/maka eller registrerad partner eller sambo som personen har bott med i minst två år eller har gemensam vårdnad om ett barn tillsammans med. Därtill kan skälet vara att man vill fortsätta en tidigare fast familjegemenskap eller är helt beroende av en anhörig som bor i Finland.

Uppehållstillståndskort

Ett kort som beviljas av Migrationsverket och med vilket personer som inte är EU-medborgare bevisar sitt uppehållstillstånd i Finland. På kortets chip lagras biometriska kännetecken, bland annat ett ansiktsfotografi och två fingeravtryck. Uppehållstillståndskortet är inte ett officiellt identitetsbevis. Jfr. uppehållskortet.

Mer information:

Tillstånd och medborgarskap på Migrationsverkets webbsida