Uppföljning och översyn

Den myndighet som ansvarar för att utarbeta integrationsplanen (kommunen och/eller arbets- och näringsbyrån) ska följa genomförandet av integrationsplanen enligt lagen om främjande av integration (18 §). Utarbetandet av en integrationsplan är en process som ständigt kompletteras och planen ska enligt behov uppdateras så att den motsvarar förändrade omständigheter eller mål.

Kommunen ska se över integrationsplanen enligt invandrarens behov av tjänster eller minst en gång om året.

Arbets- och näringsbyrån ska granska integrationsplanen i samband med intervjun med den arbetssökande eller på den arbetssökandes begäran, om det inte är uppenbart onödigt att granska planen (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 6 §). Planen kan även ses över om parterna begär detta särskilt.

Läs mer:

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (finlex.fi)