Läs- och skrivundervisning för invandrare som passerta läropliktsåldern

Utbildning i läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare ordnas som en del av den grundläggande utbildningen för vuxna, som fritt bildningsarbete och som en del av integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning.

Läskunnighetsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna

Vuxna som inte har genomfört studier som motsvarar lärokursen för grundläggande utbildning i Finland hänvisas i regel till grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern. Utbildningen omfattar ett särskilt läskunnighetsskede. Denna väg är förstahandsalternativet särskilt för unga personer som fyllt 17 år för vilka det är viktigt att med tanke på utbildning eller arbete slutföra grundläggande utbildning och få behörighet till fortbildning. Alla måste inte slutföra den grundläggande utbildningen i sin helhet. Studeranden kan till exempel delta enbart i läskunnighetsskedet. Studierna kan individualiseras i olika skeden.  

Nya möjligheter till utbildning genom fritt bildningsarbete

För invandrare som behöver flexibla studiemöjligheter finns lämpliga studiemöjligheter vid läroanstalter för fritt bildningsarbete. I utbildningar för invandrare som ordnas som fritt bildningsarbete kan studier i läs- och skrivkunnighet och studier i finska eller svenska genomföras i flexibel takt eller på deltid. Studierna kan kombineras med andra funktionella studier och idrott.

Grupper som behöver flexibla studiemöjligheter kan vara till exempel invandrare med fysiska eller psykiska problem med hälsan, en svår livssituation, traumabakgrund och minnesrelaterade problem och olika inlärningssvårigheter. Tidigare har invandrarföräldrar som tagit hand om små barn hemma kunnat hamna i ett skuggområde, då det inte funnits tillräckligt med flexibla studiemöjligheter för dem.  Gruppen är heterogen till sin utbildningsbakgrund eller arbetserfarenhet. En del föräldrar är högutbildade och en del kan inte läsa eller skriva. Även invandrare som arbetar behöver flexibla genomförandesätt.

Kunskaperna i det latinska alfabetet kan förbättras i integrationsutbildning

Bristande kunskaper i de latinska bokstäverna kan utgöra en hög tröskel för övergången till arbetslivet. NTM-centralerna anskaffar integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning där det är möjligt att förbättra kunskaperna i det latinska alfabetet. Det förutsätts att personen har sådan inlärningsförmåga och sådant kunnande att en kortare modul räcker och att integrationsutbildningen annars är ändamålsenlig för personen.

Om en person direkt, utan integrationsutbildning, övergår till yrkesstudier eller till högskolestudier eller handledande utbildning för yrkes- eller högskolestudier, är det viktigt att förbättrandet av kunskaperna i det latinska alfabetet beaktas i planeringen av studierna i fråga.

Mer information:

Utbildning i läs- och skrivkunnighet för invandrare blir en del av utbildningssystemet (på finska, minedu.fi)