Utbildningens innehåll och omfattning

Innehållet i och omfattningen av utbildningsvägen för en vuxen invandrare som deltar i integrationsutbildning varierar enligt de individuella behoven. Utbildningens omfattning kan vara högst 60 studieveckor. En studievecka motsvarar en arbetsinsats på cirka 35 timmar från den studerandes sida.

I integrationsutbildningen ingår

  • undervisning i finska eller svenska samt kommunikationsfärdigheter
  • vid behov undervisning i läs- och skrivfärdigheter
  • undervisning i arbetslivs- och samhällsfärdigheter
  • utveckling av beredskap med anknytning till kultur och livskontroll
  • annan undervisning som främjar tillträde till arbetslivet och fortsatt utbildning
  • vid behov identifiering av tidigare inhämtad kompetens och erkännande av examen samt yrkesplanering och karriärvägledning.

Undervisningen som ingår i integrationsutbildningen består av studier som är integrerade i varandra och genomförs enligt studerandens personliga studieplan.

Studieplanen för integrationsutbildningen ska innehålla

  • finska/svenska och kommunikationsfärdigheter (30–40 studieveckor)
  • arbetslivs- och samhällsfärdigheter (15–25 studieveckor)
  • handledning i grupper, smågrupper och individuellt (5 studieveckor)

I studierna i arbetslivs- och samhällsfärdigheter inkluderas en eller flera arbetspraktikperioder, vars totala omfattning är minst sex studieveckor. Dessutom kan valbara studier ingå i studieplanen. I studierna kan man integrera bland annat studerandens modersmål samt färdigheter i vardagskontroll och föräldraskap. En del av undervisningen kan genomföras tillsammans med aktörer inom tredje sektorn som är verksamma i området.

Integrationsutbildningen kan delas in i studieperioder eller moduler och utbildningen kan bestå av 3–5 moduler. Deras längd och studietakten kan variera mellan olika utbildningsvägar.

Det är möjligt att genomföra integrationsutbildningen på ett flexibelt sätt vad gäller både tidtabellen och genomförandet: som dag- och kvällsundervisning samt som distans- och flerformsundervisning. På tvåspråkiga orter kan integrationsutbildningen genomföras på finska och svenska.