Utlänningslag

Syftet med utlänningslagen är att genomföra och främja god förvaltning och rättssäkerhet i utlänningsärenden. Syftet med lagen är dessutom att främja reglerad invandring och internationellt skydd med respekterande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna samt med beaktande av internationella fördrag som är förpliktande för Finland. (1 §.)

Lagen tillämpas på utlänningars inresa och utresa samt på deras vistelse och arbete i Finland (2 §).

Med tanke på tillämpningsområdet för och tillämpningen av integrationslagen är särskilt viktiga bestämmelser i utlänningslagen lagrum som gäller olika typer av uppehållstillstånd och deras giltighet samt bestämmelser som gäller EU-medborgares vistelse i Finland.

Även om uppehållstillståndets status inte har någon betydelse för integrationslagens tillämpningsområde, kan tjänster och åtgärder som främjar integration ha olika innehåll beroende på vistelsens karaktär och längd. Behovet av stöd för integration bedöms alltid på basis av integrationslagen.

Läs mer:

Utlänningslag (finlex.fi)

Migrationsverket (migri.fi)

Arbeta i Finland – Regeringens migrationspolitiska program för att stärka arbetsrelaterad invandring (julkaisut.valtioneuvosto.fi)