Utvecklingsprojekt inom integrationsfrämjande samt finansiering

På webbplatsen presenteras kortfattat de fonder hos vilka projektfinansiering kan sökas för integrationsarbete och -verksamhet. Du kan också kontrollera ansökningstiderna för de viktigaste fonderna och läsa korta beskrivningar av de projekt som redan har finansierats.

Åren 2016 och 2017 beviljade arbets- och näringsministeriet organisationsunderstöd för projekt som samordnar frivilligarbete eller stärker kunnandet i lokala föreningar. Ta del av beskrivningarna på webbplatsen av de projekt som har finansierats med organisationsunderstöd.

De integrationsfrämjande projekt som administreras av arbets- och näringsministeriet syftar till att utveckla integrationstjänsterna för invandrare samt därtill hörande god praxis. Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av personer som får internationellt skydd. Projektet Finland – mitt hem administreras av NTM-centralen i Nyland och målet för projektet är att förbättra integrationstjänsterna och integrationsprocesserna. Kompetenscentret för integration deltar i projektdelen En bra väg som ingår i projektet Finland – mitt hem och som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet. Du kan också ta del av beskrivningarna och resultaten av de projekt som redan har slutförts.

Läs mer:

Sylvia-projektet
Finland – mitt hem
Organisationsunderstöd
Projektfinansiering
Ansökningstider för projekt