Vägledning och rådgivning

Integrationen inleds snabbt, de inledande väglednings- och rådgivningstjänsterna är tillgängliga och de svarar på behoven hos invandrare från olika kulturer och språkgrupper.

Enligt lagen om främjande av integration ska kommunen, arbets- och näringsbyrån och andra myndigheter ge invandrare lämplig vägledning och rådgivning om integrationsfrämjande åtgärder och tjänster samt om arbetslivet.

Syftet med lagen om främjande av integration är att stärka den allmänna rådgivningsskyldigheten enligt förvaltningslagen i ärenden som gäller invandrare. Myndigheten ska enligt behov inom ramarna för sin behörighet ge sina klienter rådgivning för att sköta förvaltningsärenden och svara på frågor gällande ärendena. Rådgivningen är avgiftsfri.

Om ärendet inte ingår i myndighetens behörighet ska myndigheten sträva efter att styra klienten vidare till en behörig myndighet. De andra myndigheter som avses i lagen om främjande av integration är exempelvis Migrationsverket, Folkpensionsanstalten, arbetarskyddsmyndigheterna och skatteförvaltningen.

Vägledning och rådgivning för invandrare samt informering om tjänsterna kräver smidiga och även nya arbetsformer samt effektivt samarbete mellan myndigheterna.

Tillgången på basservice och identifieringen av invandrarnas servicebehov kan vara på olika nivå beroende på hemkommunen och kunnandet hos de som arbetar inom basservicen. Tjänsterna kan också vara riktade huvudsakligen till vissa invandrargrupper, såsom flyktingar och återinvandrare. Olika modeller för att ordna väglednings- och rådgivningstjänsterna har skapats regionalt och lokalt.

Läs mer:

InfoFinland

Helsingfors-info

Exempel på ordnande av vägledning och rådgivning