Vägledning till utbildning

Utredningen av invandrarens utbildningsbehov inleds under den inledande kartläggningen enligt lagen om främjande av integration (9 § och 10 §) som en del av utredningen av personens allmänna integrationsberedskap. Under den inledande kartläggningen utreds preliminärt bland annat invandrarens behov av språkundervisning och invandrarens studieberedskap. På basis av den inledande kartläggningen styrs invandraren till utbildningen eller andra tjänster som motsvarar behovet.

I integrationsplanen överenskommes ofta om deltagande i integrationsutbildning, men deltagande i utbildningen förutsätter dock inte att en plan har utarbetats. För att bevilja en förhöjningsdel enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa krävs dock att en integrationsplan har utarbetats. (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 7 kap. 5 §. Se även kapitlen Inledande kartläggning och Integrationsplan.)

Målet är att invandrarens utbildningsväg ska framskrida smidigt och att invandrarens språkkunskap och andra sysselsättningsfrämjande färdigheter ska utvecklas enligt planerna under integrationsutbildningen. För att helgjutna integrationsvägar ska kunna förverkligas är det viktigt att utbildningsutbudet är tillräckligt och beaktar målgruppens behov på ett mångsidigt sätt. Effektiv styrning till utbildning och starkt stöd under utbildningstiden är förutsättningar för en lyckad integration.

Under de senaste åren har effektivare styrning till utbildning utvecklats inom flera olika projekt (till exempel programmet för utveckling av rådgivning och vägledning för invandrare i det inledande skedet, ALPO, ESF-perioden 2007–2013). Man strävar efter att etablera god praxis som utvecklas inom projekten och att införa praxisen på ett nationellt plan (t.ex. Koulutusportti och Testipiste).

Alternativ till integrationsutbildning

Alla invandrare behöver inte integrationsutbildning. Beroende på tidigare arbets- och utbildningserfarenhet kan yrkesinriktad arbetskraftsutbildning vara det primära alternativet för vissa invandrare. Invandrarna har tillgång till alla tjänster som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller. En del av tjänsterna, såsom informations- och rådgivningstjänster, yrkes- och karriärvägledning, träning, arbets- och utbildningsprövning samt yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är tillgängliga för alla invandrare.

För vissa tjänster krävs registrering som arbetssökande och en förutsättning för att dessa tjänster ska tillhandahållas är att personen är en arbetslös arbetssökande (lönestöd). För att kunna utreda olika servicealternativ är det viktigt att invandraren får mångsidig information om arbets- och näringsbyråns tjänster antingen via webbtjänsten eller personligen på arbets- och näringsbyrån.

Läs mer:

Verktyg

Utvecklingsprojekt inom integrationsfrämjande