Val av kvotflyktingar

Inrikesministeriet beslutar årligen om flyktingkvoten, det vill säga från vilka områden Finland ska ta emot kvotflyktingar. Under det här så kallade uttagningsbeslutet bekräftas de nationaliteter som ska väljas och flyktingarnas utreseländer.

Migrationsverket ansvarar för verkställandet av uttagningsbeslutet. På Migrationsverket är kvotflyktingfrågorna centraliserade till asylenheten på resultatområdet Helsingfors 2.

Villkor för att en utlänning ska tas till landet inom flyktingkvoten

I 92 § i utlänningslagen finns bestämmelser om villkoren för att en person ska upptas i flyktingkvoten som tas till Finland.

  • Det viktigaste villkoret är att personen är i behov av internationellt skydd.
  • Ett annat är att personen behöver omplaceras från det första asyllandet: personen kan inte återvända till sitt hemland och inte vistas permanent i något annat land.
  • Dessutom förutsätts det att förutsättningarna för mottagande och integration av personen i  Finland har bedömts.
  • Det får heller inte finnas några hinder för valet i form av äventyrande av  allmän ordning eller säkerhet, folkhälsan eller Finlands internationella förbindelser. Det får heller inte vara fråga om försök att kringgå bestämmelserna om inresa i landet.

Urvalsintervjuer i mållandet

Migrationsverket sätter samman en urvalsgrupp och fungerar som ledare för den. Samarbetsorganisationerna utser sin representant för urvalsresorna. Representanter från följande organisationer deltar i arbetet:

  • Migrationsverket
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller kommunen (Migrationsverket betalar reskostnader och dagtraktamente för NTM-centralernas och kommunernas representanter.)
  • skyddspolisen vid behov.

Valet av kvotflyktingar utgår från dokument från FN:s flyktingorganisation UNHCR och på intervjuer som i allmänhet har gjorts i flyktingarnas vistelseland.

Migrationsverket kommer överens med UNHCR om tidpunkten för urvalsresorna.

UNHCR skickar personuppgiftsblanketter (Resettlement Registration Form, RRF) för de personer som ska presenteras för att väljas ut till Migrationsverket minst en månad före resan. Migrationsverket skickar dem vidare till de andra som ska delta i resan.

Antalet flyktingar som presenteras i dokumenten är cirka 20 procent större än det antal som slutligen väljs ut, för att kvoten ska kunna fyllas trots att vissa fall eventuellt förkastas.

En urvalsresa tar mellan en och tre veckor. Intervjuerna ordnas vanligen i flyktinglägren eller på UNHCR:s lokalkontor.

De som intervjuas får kännedom om Finland antingen under det gemensamma tillfället före intervjuerna eller i samband med de personliga intervjuerna.

Under intervjuerna reder man ut personernas behov av internationellt skydd och omplacering och förutsättningarna för integration i Finland. Dessutom försäkrar man sig om att det inte finns några säkerhetsrelaterade hinder för valet.

Under intervjun kompletteras de skriftliga uppgifter UNHCR tillhandahållit och man kontrollerar uppgifternas riktighet.

Slutgiltigt beslut i Finland

Efter resan ber Migrationsverket skyddspolisen om ett utlåtande om de flyktingar de föreslagit.
I allvarliga medicinska fall konsulterar myndigheten vid behov social- och hälsovårdsministeriets läkare om vårdprognosen och -möjligheterna. Migrationsverket kan vid behov be UNHCR om ytterligare information om fallen före beslutet.

Myndigheten fattar beslut och beviljar de utvalda flyktingarna tidsbegränsade, kontinuerliga (A) uppehållstillstånd, flyktingstatus och uppehållstillståndskort för fyra år. Beslutet kan inte överklagas.

Migrationsverket skickar beslutet till UNHCR, Finlands representation, skyddspolisen och Finlands Röda Kors (FRK).

Möjligt att välja på grundval av dokument

I undantagsfall kan man också välja kvotflyktingar på grundval av dokument, utan resa eller intervju. Kvotflyktingar som synnerligen brådskande behöver placeras i ett annat land föreslås av UNHCR som akuta fall. Orsaken till brådskan kan bland annat vara behov av skydd och humanitära eller medicinska skäl. Myndigheten behandlar akuta fall så snabbt som möjligt. Besluten om att godkänna akuta fall fattas på grundval av dokumenten utan urvalsresa eller intervju.

Mer information:

Akuta fall
Inrikesministeriet (intermin.fi)
Kvotflyktingar (migri.fi)
UNHCR (unhcr.org)
Närings-, trafik- och miljöcentralen (ely-keskus.fi)
Mottagning av asylsökande och flyktingar (rodakorset.fi)
Utlänningslag (finlex.fi)