Vem gör den inledande kartläggningen?

  • Arbets- och näringsbyrån startar den inledande kartläggningen för en invandrare som enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är en arbetslös arbetssökande.
  • Kommunen ska inleda den inledande kartläggningen för en invandrare som annat än tillfälligt får utkomststöd enligt lagen om utkomststöd.

Människors livssituationer är föränderliga och mångfacetterade och det är inte alltid helt entydigt om invandrarens inledande kartläggning är kommunens eller arbets- och näringsbyråns ansvar. 

Utgångspunkten i lagen är dock att arbets- och näringsbyrån sköter sin egen integrationsutbildning och den inledande kartläggningen för klienter som ska ut på arbetsmarknaden. Arbets- och näringsbyrån kan inte överlåta detta ansvar till kommunen. Kommunen kan således inte debitera ersättning för den inledande kartläggningen för invandrare som tillhör arbets- och näringsbyråns ansvarsområde.

Kommunerna får ersättning för den inledande kartläggningen (700 euro/inledande kartläggning) endast för inledande kartläggning som görs för invandrare som är kommunens ansvar och ersättning betalas endast en gång för samma person. NTM-centralen beslutar på basis av gemensamma riktlinjer om den inledande kartläggningen som utförts av kommunen är ersättningsgill.

Arbets- och näringsbyråns inledande kartläggning

En inledande kartläggning görs för varje kund som är klient hos arbets- och näringsbyrån som en del av arbets- och näringsbyråns inledande tjänster. Åtgärderna som preciserar den inledande kartläggningen (t.ex. utredning av språkkunskaper eller läs- och skrivfärdigheter) är delområden av den inledande kartläggningen som arbets- och näringsbyråerna ofta anskaffar som köptjänster. Även i fall när den inledande kartläggningen för en invandrare till stor del genomförs som köptjänst, görs den inledande intervjun i anslutning till kartläggningen för en invandrare som har anmält sig som arbetssökande som arbets- och näringsbyråns eget expertarbete.

Intervjun i anslutning till den inledande kartläggningen görs av en expert som är specialiserad på tjänster för invandrare. På så sätt säkerställer man att serviceprocessen startar vid arbets- och näringsbyrån enligt klientens servicebehov och att arbets- och näringsbyrån har helhetsansvaret för invandrarens service redan från början. 

Kommunens inledande kartläggning

Kommunen gör alltid den inledande kartläggningen för invandrare som inte är arbets- och näringsbyråns klienter, inte har för avsikt att bli klienter och vars inkomst huvudsakligen är baserad på utkomststöd. Dessutom kan kommunen göra den inledande kartläggningen för andra invandrare som själva begär det, om man bedömer att invandraren har behov av en inledande kartläggning.

Då har kommunen redan i ett tidigt skede möjlighet att identifiera behovet av integrationsfrämjande tjänster och åtgärder i synnerhet för grupper som annars kan hamna utanför de aktiva integrationsåtgärderna. Med hjälp av den inledande kartläggningen kan dessa invandrare styras till kommunala tjänster och tjänster som tillhandahålls av andra aktörer. Den inledande kartläggningen kan också bidra till att stödja exempelvis studerande och arbetstagare att etablera sig och bli kvar i Finland.

Läs mer:

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Lag om utkomststöd