Vem gör upp planen?

Enligt lagen om främjande av integration gör kommunen och arbets- och näringsbyrån upp en integrationsplan tillsammans med invandraren (13 §). Av grundad anledning får kommunen och invandraren eller arbets- och näringsbyrån och invandraren dock göra upp planen sinsemellan.

Så kan man göra om man exempelvis på basis av den inledande kartläggningen bedömer att integrationsplanen inte behöver göras upp tillsammans med de andra lokala myndigheterna (invandraren har ingen skyldighet att anmäla sig som arbetssökande eller har tillsvidare inget behov av socialtjänster).

Det är av största vikt att kommunerna och arbets- och näringsbyråerna samarbetar när integrationsplanerna görs upp. I en faktisk servicesituation kan man vara tvungen att göra upp integrationsplanen så att arbets- och näringsbyrån ansvarar för sina egna klienters planer och kommunen för utarbetandet av integrationsplaner för de klienter som åtminstone inte i sin nuvarande livssituation har för avsikt att söka sig till arbets- och näringsbyråns tjänster och till arbetsmarknaden. Ett nära samarbete mellan kommunerna och arbets- och näringsbyrån ska alltid säkerställas när man bedömer att klientens situation förutsätter både arbets- och näringsbyråns och kommunens tjänster.

Om integrationsplanen görs upp i samarbete mellan kommunen och arbets- och näringsbyrån kan kommunen anlita en tolk och betala tolkningskostnaderna. När det gäller en person som får internationellt skydd kan kommunen söka ersättning för tolkningskostnaderna av NTM-centralen. Vid arbets- och näringsbyråerna finansieras alla tolkningskostnader som verksamhetsutgifter oberoende av klientens uppehållstillståndsstatus.