Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät

TE-toimisto vastaa työnhakijana olevien maahanmuuttajien työllistymisestä ja kotoutumista tukevista työvoima- ja yrityspalveluista. palveluista. TE-toimisto myös huolehtii palvelujen soveltumisesta maahanmuuttajille (KotoL 40 §).

TE-toimisto vastaa työnhakijoiksi rekisteröityneiden asiakkaidensa

 • alkukartoitusten tekemisestä
 • kotoutumissuunnitelmien tekemisestä
 • kotoutumiskoulutukseen ohjaamisesta.

Erityisten kotoutumista edistävien toimien lisäksi maahanmuuttajat voivat hyödyntää kaikkia TE-toimiston henkilöasiakkaalle tarkoitettuja palveluja.

TE-toimisto tarjoaa seuraavia palveluja:

1. Työnvälitys

2. Tieto- ja neuvontapalvelut

3. Asiantuntija-arvioinnit:

 • osaamis- ja ammattitaitokartoitus
 • työkyvyn arviointi
 • yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi
 • maahanmuuttajan alkukartoitus
 • muu asiantuntija-arviointi

4. Ammatinvalinta- ja uraohjaus

5. Valmennus:

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • työhönvalmennus

 6. Kokeilu:

 • koulutuskokeilu
 • työkokeilu

7. Työvoimakoulutus:

 • ammatillinen työvoimakoulutus
 • kotoutumiskoulutus

8. Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

9. Palkkatuki

10. Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut:

 • starttiraha
 • yritystoiminnan kehittämispalvelut.

TE-toimiston palvelumalli

TE-toimiston palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys- ja yrityspalveluihin, osaamisen kehittämisen palveluihin sekä tuetun työllistymisen palveluihin. Maahanmuuttaja-asiakkaita palvellaan kaikilla palvelulinjoilla. Palvelulinjan valinta perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen.

TE-toimiston palvelulinjat ovat seuraavat:

 • Työnvälitys- ja yrityspalvelut: Ensisijainen vaihtoehto työllistyminen avoimille työmarkkinoille.
 • Osaamisen kehittämispalvelut: Työntekijä tarvitsee ammattitaidon/ammatillisen osaamisen lisäämistä, suunnittelee ammatin tai alan vaihtoa tai tarvitsee tukea tavoitteiden ja vaihtoehtojen selvittämisessä.
 • Tuetun työllistymisen palvelut: Työnhakijan työllistymisen arvioidaan edellyttävän työllistymisen esteiden perusteellista selvittämistä ja yleisten työmarkkinavalmiuksien parantamista. 

Maahanmuuttaja-asiakkaan ohjaamista palvelutarpeen mukaiselle palvelulinjalle tarkastellaan TE-palvelujen asiakkuuslinjauksissa (katso lisää aiheesta: TE-palvelun asiakkuuslinjaukset).

Lisätietoa:

Tie­toa työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton ko­tou­tu­ja-asiak­kaal­le (te-info.fi)

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ohje ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä an­ne­tun lain (1386/2010) so­vel­ta­mi­ses­ta työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tois­sa  (finlex.fi)

Al­ku­kar­toi­tus

Ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma

Ko­tou­tu­mis­kou­lu­tus

TE-pal­ve­lu­jen asiak­kuus­lin­jauk­set

TE-toi­mis­ton pal­ve­lut hen­ki­lö­asiak­kaal­le