Tiedonsaantioikeus

Kotoutumislaissa säädetään viranomaisten tiedonsaantioikeudesta, jonka avulla halutaan edistää poikkihallinnollista yhteistyötä ja palvelujen sujuvuutta (87 §).

TEM:llä, aluehallintovirastolla (AVI), ELY-keskuksella, kehittämis- ja hallintokeskuksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, kunnan viranomaisella, Kansaneläkelaitoksella sekä Väestörekisterikeskuksella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä 2, 5 ja 6 luvun mukaisten tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot toisiltaan, Maahanmuuttovirastolta, vastaanotto- ja järjestelykeskukselta, kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tuottajalta sekä ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyltä edustajalta.

Vastaavaa tarkoitusta varten tarvittavat tiedot tulee saada myös Maahanmuuttovirastolta, vastaanotto- ja järjestelykeskukselta, kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tuottajilta sekä ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalta. Tietojen antaminen ei siten edellytä asiakkaan antamaa erillistä suostumusta.

Palvelun tarjoajalla, jonka asiakkaaksi maahanmuuttaja ohjataan, on oikeus maksutta saada TE-toimistolta ja kunnan viranomaiselta kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen (2 luku) järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalla on oikeus saada maksutta tehtäviensä (57 §) hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot TE-toimistolta, kunnan viranomaiselta, Maahanmuuttovirastolta sekä vastaanotto- ja järjestelykeskukselta.