Tulkkaus

Kun kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvat henkilöt asioivat kunnan viranomaisten kanssa, on parasta käyttää tulkkia. Kun uudet kuntalaiset ovat kiintiöpakolaisia, heidän käyttämänsä kieli on useimmiten etukäteen tiedossa ja tilanteeseen voidaan varautua hankkimalla tulkeiksi kyseisen kielen osaajia. Vastaanottokeskuksista omatoimisesti muuttavien kohdalla tilanne on toinen: aikaa kuluu todennäköisesti sen selvittämiseen, millä kielellä kommunikointi on parasta hoitaa ja milloin tulkkeja on saatavilla.

Valtio korvaa kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden vastaanottoon liittyviä tulkkauskustannuksia täysimääräisesti useiden vuosien ajan, kun tulkkipalveluja käytetään kotouttamisasioissa (muun muassa alkuvaiheen perehdytys, kotoutumissuunnitelman teko, koulun ja kodin välinen yhteistyö) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Viranomaisen huolehdittava tulkkauksesta

Kielilain (423/2003) mukaan viranomaisen on huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisyhteyksissä käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkkaamisesta ja kääntämisestä myös muissa maahanmuuttajan velvollisuuksia koskevassa asioissa.

Etätulkkaus on suositeltavaa

Tulkin ei välttämättä tarvitse olla samassa tilassa asianosaisten kanssa, vaan etätulkkausta puhelimen tai videon välityksellä voidaan käyttää tilanteen mukaan. Matkakustannusten ja matkustamiseen kuluvan ajan välttämiseksi etätulkkaus on erittäin suositeltavaa, sillä harvinaisten kielen tulkkeja on maassa melko vähän. Tästä syystä alkuvaiheen vastaanoton järjestäminen edellyttää hyvää etukäteissuunnittelua ja tulkkien varaamista etukäteen. Tulkkeja välittävät eri puolilla Suomea sijaitsevat tulkkikeskukset.

Mikäli tulkin käyttö ei ole entuudestaan tuttua, henkilöstölle kannattaa pyytää tulkkikeskukselta koulutusta tulkin kanssa työskentelyyn. Tulkin välityksellä asioiminen vie kaksi kertaa enemmän aikaa kuin yhdellä kielellä asiointi. Siitä huolimatta tulkin käyttäminen kannattaa, sillä asiat saadaan siten varmemmin perille.

Vertaisoppaat

Mikäli paikkakunnalla on entuudestaan samaa kieltä puhuvia henkilöitä, heitä voidaan käyttää vertaisoppaina mutta ei tulkkeina. Naapuria tai ystävää voi käyttää vertaisoppaana vain arkipäiväisten ja yksinkertaisten asioiden hoitamisessa, kuten kaupassa käymisessä tai vapaa-ajan toiminnassa. Viranomaisten kanssa asioitaessa tai terveyskeskuskäynneillä käytetään aina tulkkia. Tulkkaaminen on ammattilaisen työtä.

Lisätietoa:

Tarvitsetko tulkkia? (InfoFinland.fi)