Barometri 2012: työelämä ja yrittäjyys

Vastaajista (n=880) 42 % työskenteli kokopäivätyössä palkansaajana, 16 % opiskeli, 9 % oli työttömiä tai lomautettuja ja 9 % ei kuulunut työvoimaan. Yrittäjinä toimi 5 % vastaajista.

Työssäkäyviä pyydettiin arvioimaan heidän työelämäänsä eri mittareilla. Vastaajista reilu viidennes oli harkinnut yrityksen perustamista. 73 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että he viihtyvät työssään hyvin. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että heihin luotetaan, heidän työehtonsa ovat selkeät, heitä kohdellaan tasapuolisesti toisten työntekijöiden kanssa ja että heidän osaamisensa tunnustetaan.

Vastaajista 59 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, että he voivat harjoittaa kulttuuriaan työpaikalla. 28 % oli harkinnut työpaikan vaihtamista.

Kuvio 1. Vastaajien arvio omasta työelämästään

Barometrin 2012 vastaajien arvio omasta työelämästään.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2012 julkaisemassa työolobarometrissa 73 % kaikista palkansaajista oli erittäin tai melko samaa mieltä väittämästä, että heitä kohdellaan työpaikalla tasapuolisesti. Maahanmuuttajabarometrissa tämä prosenttiosuus oli 69 % (vuonna 2010 se oli 84 %).

Lisätietoja:

Työolobarometri, lokakuu 2011, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 29/2012