Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksesta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Työvoimakoulutus voi olla ammatillista työvoimakoulutusta tai erityisesti maahanmuuttajille järjestettävää kotoutumiskoulusta.

Työvoimakoulutuksena voidaan tarjota myös aikuisten perusopetusta silloin, kun perusopetuksen oppimäärän puuttuminen on esteenä ammatillisen koulutuksen suorittamiselle. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena (KotoL 21 §).

Kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena

Kotoutumiskoulutuksena järjestettävän työvoimakoulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena ja vahvuutena on työelämälähtöisyys.

Koulutus voi sisältää:

  • suomen tai ruotsin kielen opintoja
  • työelämävalmiuksien kehittämistä
  • ammatillista koulutusta
  • yleissivistävää opetusta, kuten perusopetusta ja lukio-opintoja, jos ne edistävät maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen.

Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus on mahdollista järjestää esimerkiksi ammattiryhmittäin siten, että keskitytään erityisesti kyseessä olevaan ammattiin liittyviin valmistaviin sisältöihin. Koulutukseen voi sisällyttää käytännön ammatillisten valmiuksien parantamiseen tähtäävää oppimista ja harjoittelua.

Kuviossa esitetään, miten työvoimakoulutus voidaan jakaa ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja kotoutumiskoulutukseen, jotka koostuvat eri osista. Työvoimakoulutuksen avulla edistetään esimerkiksi työllistymistä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta TEM/1198/03.10.02/2013.

Lisätietoa:

Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si jul­ki­ses­ta työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lus­ta sekä eräi­den sii­hen liit­ty­vien la­kien muut­ta­mi­ses­ta (finlex.fi)