Barometri 2012: tyytyväisyys palveluihin

Alla olevassa taulukossa esitellään vastaajien tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin sukupuolen mukaan. Arviot tyytyväisyydestä palveluihin annettiin neliportaisella asteikolla, jossa 1 oli ”erittäin tyytymätön” ja 4 ”erittäin tyytyväinen”. Naiset olivat tyytyväisimpiä kirjasto- ja liikuntapalveluihin, miehet taas kirjastopalveluihin ja lasten päivähoitoon. Eniten tyytymättömyyttä esiintyi kummankin sukupuolen osalta työnhakupalveluihin.

Mikäli vastaajat eivät olleet ollenkaan tyytyväisiä palveluun, heitä pyydettiin avovastauksessa kertomaan syy siihen. Useimmiten mainitut syyt tyytymättömyyteen seuraavien palveluiden osalta olivat: asumiseen liittyvät palvelut (vaikeus saada asuntoa, esim. pitkät odotusajat; vuokra-asuntoja on vaikea hakea; vaikeus saada isompaa asuntoa), terveyskeskus (pitkät jonot terveyskeskukseen; palvelua tulisi parantaa ja tehostaa; huonon kohtelun tai riittämättömän huomion saaminen), KELA (hidas palvelu; pitkät käsittelyajat), työnhakupalvelut (vaikeudet saada apua työnhakuun ja työtä) ja poliisin lupapalvelut (palvelua tulisi tehostaa ja nopeuttaa).

Taulukko 1. Vastaajien tyytyväisyys julkisiin palveluihin sukupuolittain asteikolla 1-4 (n=131-694)

Barometri 2012: Tyytyväisyys julkisiin palveluihin.