Kiintiöpakolaisten valintaprosessi on monivaiheinen

Pakolaisten valikoituminen Suomen kiintiöön ja kuntaan saapuminen on monivaiheinen prosessi, joka voi kestää useita kuukausia. Kunnan on hyvä varautua siihen, että pakolaisten tulo voi eri syistä viivästyä. Tämä kannattaa ottaa huomioon järjestettäessä asuntoja ja palveluja kunnassa.

Sisäministeriö päättää vuosittain pakolaiskiintiöstä eli siitä, miltä alueilta Suomeen vastaanotetaan kiintiöpakolaisia. Tässä niin sanotussa kohdentamispäätöksessä vahvistetaan valittavat kansalaisuudet ja pakolaisten lähtömaat.

Maahanmuuttovirasto vastaa kohdentamispäätöksen täytäntöönpanosta. Kiintiöpakolaisasiat on virastossa keskitetty omaan tulosalueyksikköönsä.

Edellytykset ulkomaalaisen maahan ottamiselle pakolaiskiintiössä

Ulkomaalaislain pykälässä 92 on määritelty edellytykset henkilön ottamiseksi Suomeen pakolaiskiintiössä.

  • Edellytyksistä tärkein on henkilön kansainvälisen suojelun tarve.
  • Toinen on uudelleensijoittamisen tarve ensimmäisestä turvapaikkamaasta: henkilö ei voi palata kotimaahansa eikä jäädä pysyvästi oleskelemaan muuhunkaan maahan.
  • Lisäksi edellytetään, että henkilön vastaanoton ja kotoutumisen edellytykset Suomeen on arvioitu.

Valinnalle ei myöskään saa olla yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen, kansanterveyteen tai kansainvälisiin suhteisiin liittyviä esteitä. Kyseessä ei myöskään saa olla maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen

Haastattelut valintamatkoilla

Kiintiöpakolaisten valinnat perustuvat YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä saatuihin asiakirjoihin ja yleensä pakolaisten oleskelumaassa tehtäviin haastatteluihin. Haastatteluissa selvitetään tarkemmin henkilöiden kansainvälisen suojelun ja uudelleensijoituksen tarvetta sekä Suomeen kotoutumisen edellytyksiä. Lisäksi varmistetaan, ettei valinnalle ole turvallisuuteen liittyviä esteitä.

Maahanmuuttovirasto kokoaa pakolaisten valintaryhmän ja toimii sen johtajana. Valintamatkalle osallistuvat seuraavien tahojen edustajat:

  • Maahanmuuttovirasto
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli ELY-keskus tai kunta (Maahanmuuttovirasto maksaa ELY-keskusten ja kuntien edustajien matkakulut ja päivärahat.)
  • tarvittaessa suojelupoliisi

Maahanmuuttovirasto sopii UNHCR:n kanssa yhdestä kolmeen viikkoa kestävien valintamatkojen ajankohdat. Valintahaastattelut järjestetään yleensä pakolaisleireillä tai UNHCR:n paikallistoimistoissa. Haastateltaville jaetaan Suomi-tietoutta joko yhteistilaisuudessa ennen haastatteluja tai henkilökohtaisten haastattelujen yhteydessä.

UNHCR toimittaa Maahanmuuttovirastolle valittaviksi esitettävien pakolaisten henkilötietolomakkeet (Resettlement Registration Form, RRF) vähintään kuukautta ennen valintamatkaa. Esitettyjen pakolaisten määrä on noin 20 prosenttia suurempi kuin lopullisesti valittava määrä, jotta kiintiö saataisiin täyteen mahdollisesti hylättävistä tapauksista huolimatta. Haastattelussa täydennetään UNHCR:ltä saatuja kirjallisia tietoja ja tarkistetaan, että tiedot pitävät paikkansa.

Lopullinen päätös tehdään Suomessa

Matkan jälkeen Maahanmuuttovirasto pyytää suojelupoliisilta lausunnon esitetyistä pakolaisista.
Vakavissa lääketieteellisissä tapauksissa virasto konsultoi tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön lääkäreitä hoitoennusteista ja -mahdollisuuksista. Ennen päätöstä Maahanmuuttovirasto voi tarvittaessa pyytää UNHCR:ltä lisätietoa tapauksista.

Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen ja myöntää valituille neljäksi vuodeksi määräaikaisen jatkuvan (A) oleskeluluvan, pakolaisaseman ja oleskelulupakortin. Päätöksestä ei voi valittaa.

Maahanmuuttovirasto lähettää päätöksen tiedoksi UNHCR:lle, Suomen edustustolle, suojelupoliisille ja Suomen Punaiselle Ristille (SPR).

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat henkilöt valitaan asiakirjojen pohjalta

Poikkeustapauksessa kiintiöpakolaiset voidaan valita myös asiakirjojen perusteella ilman matkaa eli haastattelua. Näin toimitaan kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien henkilöiden eli hätätapausten kohdalla.

Maahanmuuttovirasto kokoaa tätä niin sanottua paperiottoa varten valintaryhmän, jonka kokouksissa tapaukset käsitellään.

Lisätietoa:

Hätätapauksina saapuvat pakolaiset
Sisäministeriö: Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tapa auttaa todellisessa hädässä olevia (sm.fi)
Kiintiöpakolaiset (migri.fi)
UNHCR (unhcr.org)
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristokeskus (ely-keskus.fi)
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto (punainenristi.fi)
Ulkomaalaislaki (finlex.fi)