Valmistava opetus

Pakolaiskiintiössä paikkakunnalle saapuvat kouluikäiset lapset tarvitsevat perusopetukseen valmistavaa opetusta. Se on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden kielitaito tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Vastaanottokeskuksesta tulevat kouluikäiset lapset ovat jo voineet osallistua sekä valmistavaan opetukseen että perusopetukseen riippuen oleskelunsa pituudesta vastaanottokeskuksessa.

Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Oppilas voi siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä mainittujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta.

Opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Lain mukaan oppilailla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen työpäivinä.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Opetuksessa oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, ikätasoaan vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin kunkin oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla.
Valmistavasta opetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).

Lisätietoa:

Maahanmuuttajien koulutus (oph.fi)
Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu MOPED (moped.fi)
Moped-virtuaalikoulu kehitettiin Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulun julkaisukanavaksi Opetushallituksen tuella. Sen hankekausi on päättynyt, mutta sivustoa ylläpidetään Turun kaupungin tuella.