Valtion kotouttamisohjelma

Kotoutumislaissa on säännös valtakunnallisen kotouttamistyön linjaamisesta. Sen mukaan valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle.

Kotouttamisohjelman valmistelee työ ja -elinkeinoministeriö (TEM). Kotouttamisen kannalta keskeiset ministeriöt määrittelevät omat kotouttamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Valtion kotouttamisohjelma rahoitetaan valtion talousarvion rajoissa.

Valtioneuvoston periaatepäätös ensimmäisestä valtion kotouttamisohjelmasta tehtiin kesäkuussa 2012.

Hallitus hyväksyi viimeisimmän valtion kotouttamisohjelman vuosille 2016–2019  8.9.2016. Ohjelmassa keskitytään pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan perustuvaan neljään tavoitealueeseen:

  1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä;
  2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti;
  3. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa;
  4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita.

TEM vastaa kotouttamiseen liittyvien asioiden valmistelusta Suomessa. Kotouttamisasioista vastaavana ministerinä toimii työministeri Tuula Haatainen.

TEM vastaa kotoutumislain mukaan

  • kotouttamispolitiikan yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjauksesta
  • kotouttamispolitiikan ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen yhteensovittamisesta, valtakunnallisesta arvioinnista ja seurannasta.

TEM ohjaa ELY-keskuksia kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Ministeriöiden välinen yhteistyöelin

Ministeriöiden välisen kotouttamista koskevan yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi sekä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi TEM:n apuna toimii kotouttamisen kannalta keskeisten ministeriöiden edustajien yhteistyöelin.

Ryhmän tavoitteena on lisätä kotouttamisen vaikuttavuutta sovittamalla yhteen ja tehostamalla valtakunnallista kotouttamisen suunnittelua, toimenpiteitä ja ohjausta kotouttamisen kannalta keskeisten ministeriöiden osalta.

Ryhmän tehtävänä on mm.

  • käsitellä yhteistä käsittelyä vaativia, eri hallinnonaloja koskevia kotouttamispolitiikan linjauksia
  • kerätä, arvioida ja analysoida kotoutumista ja kotouttamispolitiikan toimeenpanoa koskevaa tietoa maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja kotouttamispolitiikan vaikuttavuuden tehostamiseksi
  •  toimia valtion kotouttamisohjelman valmistelun ja seurannan ohjausryhmänä.

Yhteistyöryhmän jäsenet ovat eri ministeriöiden korkean tason virkamiehiä. Yhteistyöryhmässä on edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoministeriöstä, valtiovarainministeriön kuntaosastolta ja ympäristöministeriöstä. Ryhmän puheenjohtajana toimii TEM:n työllisyys- ja yrittäjyysosaston ylijohtaja.

Lue lisää:

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä (finlex.fi)
Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 ja Valtion periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta (julkaisut.valtioneuvosto.fi)