Valtion korvaukset kunnille

Korvaukset-osiossa on esitelty kotoutumislain mukaiset valtion maksamat korvaukset liittyen kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumisen edistämiseksi järjestettävistä toimenpiteistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Yleistä korvauksista

Valtio korvaa kunnille maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi järjestettyjen toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia kotoutumislain mukaisesti (6 luku).

Kustannuksia korvataan henkilöistä, jotka on määritelty kotoutumislaissa (2 §).

Korvattavia kustannuksia ovat

  • laskennallinen korvaus pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä
  • sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset
  • kunnan maksama toimeentulotuki
  • tulkkaus- ja käännöspalvelut
  • ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki
  • alkukartoituksen järjestäminen
  • paluumuuttoavustus
  • entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
  • sodissa vapaaehtoisina palvelleista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
  • ihmiskaupan uhrin auttaminen.

Maksamisen perusteet

Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään.

Henkilöistä, joilla ei ole oleskelulupaa maahan tullessaan ja jotka eivät oleskeluluvan saatuaan saa kotikuntalain mukaista kotikuntaa, maksetaan korvausta oleskeluluvan myöntämisestä alkaen.

Pakolaisina kuntaan sijoitetuista henkilöistä aiheutuneiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kunnan kotouttamisohjelman ja tehnyt sopimuksen pakolaisten kuntaan osoittamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa.

Valtion korvaukset kunnille maksetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) kautta. Korvaukset suoritetaan kotoutumislaissa säädetysti joko laskennallisen perusteen tai todellisten kustannusten mukaan. Kunnan on haettava korvauksia viimeistään kahden vuoden kuluttua korvauksiin oikeuttamien toimien toteuttamisesta. Kunta voi hakea korvauksia laissa ja ohjeessa määritellyistä kuluista kuluvalta vuodelta sekä kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta.  

KEHA-keskus voi määrätä kunnan palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja taikka muutoin käy selville, että korvaus on suoritettu perusteettomasti.

Lue lisää:

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä (finlex.fi)

Ko­ti­kun­ta­la­ki (finlex.fi)

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus ilman huol­ta­jaa ole­van lap­sen edus­ta­jal­le mak­set­ta­vas­ta palk­kios­ta ja ku­lu­kor­vauk­ses­ta (finlex.fi)

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ohje ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mis­tä kos­ke­van lain mu­kais­ten kus­tan­nus­ten kor­vaa­mi­ses­ta kun­nil­le

Kun­nan ko­tout­ta­mis­oh­jel­ma

So­pi­mus pa­ko­lais­ten kun­taan osoit­ta­mi­ses­ta

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­on kä­si­kir­ja: Kor­vauk­set kun­nil­le