Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja turvata yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää välittömän (suoran) syrjinnän, välillisen (epäsuoran) syrjinnän, häirinnän sekä ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta. Kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. 

Lain mukaan viranomaisilla on velvollisuus kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä muuttaa olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Yhdenvertaisuuslaki antaa mahdollisuuden toteuttaa myös niin sanottua positiivista erityiskohtelua silloin, kun henkilö on vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan jonkin hänen taustaansa tai ominaisuuteensa liittyvän syyn takia.

Positiivinen erityiskohtelu

Positiivisen erityiskohtelun avulla pyritään varmistamaan todellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen. Tämä menettelytapa voi sisältää erityisten palveluiden tai etujen tarjoamista tiettyjen ryhmien edustajille. Positiivinen erityiskohtelu tulee perustella hyväksyttävästi, eivätkä siihen tähtäävät keinot saa olla ristiriidassa perusoikeusjärjestelmän kanssa. Lain mukaan positiivisen erityiskohtelun on myös oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista.

Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä positiivista erityiskohtelua käsitellään tässä käsikirjassa myös kohdassa kotouttamistyön periaatteet.

Lue lisää:

Kotouttamistyön periaatteet: yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Yhdenvertaisuus.fi