Yksilölliset opintopolut

Kotoutumiskoulutuksen laajuus ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Alkukartoituksen aikana saadut tiedot maahanmuuttajan työllistymis- ja opiskeluvalmiuksista, muista kotoutumisvalmiuksista sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarpeista hyödynnetään kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa ja arvioitaessa kotoutumiskoulutuksen tarkoituksenmukaista sisältöä (KotoL 9 §, 10 § ja 11 §).

Alkukartoituksessa tai viimeistään ennen opiskelun aloittamista tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivalle opintopolulle, sopivaan moduuliin ja opetusryhmään.

Lähtötason arvioinnin tuloksia hyödynnetään myös opetuksen henkilökohtaistamisessa sekä henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa. Arvioinnin tekemistä varten kerätään tietoja haastattelemalla opiskelijaa ja kartoittamalla hänen valmiuksiaan muun muassa seuraavissa asioissa:

opiskelijan luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin
suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
aiempi opiskelu- ja työkokemus, nykyinen elämäntilanne sekä omat työllistymis- ja koulutustoiveet.

Oikealle opintopolulle

Ennakkoon tehdyn arvioinnin tavoitteena on ohjata opiskelija viivytyksettä hänelle sopivalle opintopolulle:

Peruspolku

Peruspolulle ohjataan opiskelijat, joilla on perusopiskeluvalmiudet: toiminnallinen luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin ja aikaisempaa kokemusta vähintään yhden vieraan kielen opiskelusta. Opiskelijan tavoitteena on työllistyminen tai ammatillinen koulutus.

Hitaasti etenevien polku

Hitaasti etenevien polulle ohjataan opiskelijat, joilla on puutteita opiskeluvalmiuksissa tai muita oppimisen hitauteen vaikuttavia tekijöitä, kuten elämäntilanne. Heidän luku- ja kirjoitustaitonsa latinalaisin aakkosin on tyydyttävä tai harjaantumaton. Opiskelijan tavoitteena on työllistyminen tai ammatillinen koulutus.

Nopeasti etenevien polku

Nopeasti etenevien polulle ohjataan kielenopiskeluun tottuneet opiskelijat, joiden luku- ja kirjoitustaito latinalaisin aakkosin on sujuva. Heillä on erinomaiset opiskelutaidot ja valmiudet itsenäiseen ja oma-aloitteeseen opiskeluun sekä korkeakoulutus tai kokemusta akateemisesta opiskelusta. Opiskelijan tavoitteena on työllistyminen akateemiseen ammattiin tai oman alan täydennyskoulutus.

Kotoutumiskoulutus voidaan toteuttaa opintopolun mukaisessa opiskelijaryhmässä tai heterogeenisessa ryhmässä eriyttämällä opetusta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Toteutustapaan vaikuttavat muun muassa alueelliset resurssit ja opiskelijoiden määrä.

Koulutuksen järjestäjä voi tarjota opiskelijalle mahdollisuutta vaihtaa opintopolkua kotoutumiskoulutuksen aikana, jos opiskelija ja kouluttaja yhdessä arvioivat, että toinen polku tukee paremmin opiskelijan oppimista.

Riittävä tuki auttaa eteenpäin

Maahanmuuttajan kotoutumista pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti. Työllistymisen ja kouluttautumisen ohella kotouttamistoimien tavoitteena on myös yleisen elämänhallinnan ja osallisuuden vahvistaminen.

Kotoutumiskoulutuksessa tulee huomioida erityisryhmien tarpeet sekä muu erityisen tuen tarve. Esimerkiksi hiljattain luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen suorittaneet saattavat tarvita erityistukea myöhemmissä opinnoissaan. Myös erilaiset opiskelu- ja oppimisvaikeudet tai muut tekijät, kuten sairaus, vamma tai elämäntilanteen muutosten aiheuttamat vaikeudet, tulee huomioida kotoutumiskoulutuksessa olevan opiskelijan tukemisessa.

(Lähde: Opetushallitus: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012.)

Lue lisää:

Ai­kuis­ten maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet