Ymmärtäminen ja tulkkaus

Maahanmuuttaja-asiakkaan palvelussa on kotoutumislain mukaan huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat. Kotoutumislain mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä (5 §).

Kotoutumislainsäädäntö takaa, että valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanoton piiriin kuuluvien henkilöiden (2 § 2 ja 3 mom.) tulkki- ja käännöspalveluista aiheutuvat kustannukset. Muilla perusteilla maahan muuttaneiden tulkkauskustannuksista vastaavat asiakaspalvelutilanteessa kutsuvat viranomaiset, pääsääntöisesti siis maahanmuuttaja-asiakkaiden asuinkunnat sekä TE-toimistot.

Suomessa toimii kunnallisia ja alueellisia tulkkikeskuksia sekä yksityisiä tulkkaus- ja käännöspalveluita tarjoavia yrityksiä. Tulkkikeskukset tarjoavat kielipalveluja lähes sadalla kielellä. Aina tulkkipalvelua ei ole helppo löytää varsinkaan lähialueelta, ja palvelutarjonta on erilaista eri puolilla Suomea.

Etätulkkausta käytetään myös varsin paljon, erityisesti silloin, kun käsiteltävät asiat eivät vaadi tulkin henkilökohtaista läsnäoloa. Etänä toteutettava tulkkaus helpottaa tulkkien saatavuutta ja sen käytön yleistyminen onkin toivottavaa.

Maahanmuuttaja-asiakkaan asioimista sekä asiakkaan ja työntekijän keskinäistä ymmärtämistä tukevat myös saatavilla oleva omakielinen tai selkokielellä laadittu materiaali. Useimmilla viranomaisilla on käytössään jonkin verran materiaalia yleisimmillä kielillä, mutta kieli- ja materiaalivalikoimaa on tarvetta lisätä.

Lisätietoa:

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä 5§

Kie­li­la­ki

Tie­toa tulk­ki­kes­kuk­sis­ta ja tulk­ki­pal­ve­luis­ta

Perustietoa Suomesta eri kielillä

Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tos

In­foFinland

Kelan palvelut sel­kosuomeksi