Anvisande av flyktingar till en kommun

I kapitlet Anvisande av flyktingar till en kommun presenteras myndigheternas förpliktelser vad gäller mottagande av flyktingar och främjande av integration enligt lagen om främjande av integration. Handboken Mottagande av flyktingar innehåller mer detaljerad information om mottagande av flyktingar.

Samordning av kommunplatser för flyktingar

På det nationella planet ansvarar arbets- och näringsministeriet (ANM) för samordingen av kommunplatser för flyktingar.

Den regionala samordningen genomförs av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), som förhandlar me kommunerna i sitt område om kommunplatser, bostäder och nödvändiga tjänster för flyktingar. NTM-centralerna ansvarar också på ett bredare plan för planeringen av kapaciteten och beredskapen för det regionala mottagandet av invandrare. NTM-centralen samarbetar också med medborgarorganisationer som arbetar med flyktingar och asylsökande.

Anvisningen av kvotflyktingar till kommuner genomförs gemensamt av Migrationsverket och NTM-centralerna.

Kommunens och NTM-centralens avtal om mottagande av flyktingar

Enligt lagen om främjande av integration ska kommunen eller flera kommuner tillsammans göra upp ett program för integrationsfrämjande för alla invandrare som kommer till kommunen på olika grunder. I programmet definieras arbetsfördelningen mellan de regionala aktörerna vad gäller kommunala integrationsärenden.

Dessutom kan kommunen ingå ett avtal med NTM-centralen om anvisning till kommuner av flyktingar, bl.a. kvotflyktingar och asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, samt om främjande av deras integration. Avtalet är flerårigt och ses över årligen.

Beslut om att anvisa flyktingar till de kommuner som har ingått avtal fattas av NTM-centralen.

Plan för främjande av flyktingars integration

En kommun som har ingått avtal om mottagande av flyktingar kan som en del av programmet för främjande av integration inkludera en plan för hur integrationsfrämjandet ska genomföras för de personer som behöver särskilt stöd och har anvisats till kommunen. Kommunen kan göra upp denna fleråriga plan på egen hand eller tillsammans med andra kommuner.

I den fleråriga planen beaktas identifieringen av specialbehov förknippade med hälsa, utbildning, sysselsättning och övrig integration. Planen stöder förverkligandet av avtalet mellan NTM-centralen och kommunen. I planen bedöms hurdana grupper kommunen har för avsikt att ta emot och integrera under olika år, hur man kommer att förbereda sig på de mottagna grupperna inom olika kommunala tjänster samt hurdana tjänster och åtgärder kommunen förbinder sig till att ordna för att stöda integrationen. Dessutom bör planen utarbetas som ett sektorsövergripande samarbete. 

Mer information om anvisning av flyktingar till kommuner hittar du i handboken om mottagande av flyktingar på webbplatsen Integration.fi.

Läs mer:

Handbok om mottagande av flyktningar