Kotouttaminen.fi/Integration.fi uppdateras inte längre
Gå till den nya webbtjänsten  kotoutuminen.fi/integration.fi
Webbtjänsten kotouttaminen.fi uppdateras inte längre. Tjänsten stängs i september 2021.  

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen integration.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.kotouttaminen.fi/www.integration.fi och de tillhörande sociala medierna Twitter, Instagram, YouTube och SlideShare.

Integration.fi är arbets- och näringsministeriets webbtjänst. För webbinnehållet svarar arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare. Kompetenscentret svarar också för kanalerna i de sociala medierna i anslutning till webbtjänsten. Integration.fi publicerades den 21 mars 2014 och överfördes till det nya publikationssystemet den 17 januari 2017.

Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades den 21 september 2020.

Webbtjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att webbtjänster för den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga. Webbplatsen ska delvis uppfylla nivå A och AA enligt riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Webbplatsen uppfyller ännu inte till alla delar tillgänglighetskraven. På webbplatsen finns innehåll som inte omfattas av lagstiftningen eller som på grund av oproportionell börda ännu inte kunnat göras tillgängligt.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

I de kontorsprogramsfiler och i de bilder i filerna som publicerats på webbplatsen och i de sociala medierna före den 23 september 2018 finns brister som gäller bland annat textmotsvarigheter och filernas inställningar. Vissa av de videoinspelningar som publicerats före den 23 september 2020 saknar textbeskrivningar.

Lagstiftningen omfattar inte

  • kontorsprogrammens filer (till exempel doc, pdf) som har publicerats före den 23 september 2018
  • direkta video- eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras eller offentliggöras på nytt
  • video- eller ljudsändningar som har publicerats före den 23 september 2020

Innehåll för vars del vi hänvisar till oproportionell börda

Kotouttaminen.fi/Integration.fi-webbplatsens innehåll, visuella profil och struktur förnyas under 2020. Tillgängligheten har beaktats i den nya webbtjänsten. Den nya webbtjänsten är planerad att publiceras i november 2020.

Bristerna i tillgängligheten på den nuvarande webbplatsen åtgärdar vi samtidigt som vi bygger upp den nya webbplatsen. Resurserna är dock begränsade, men avsikten är att bristerna ska avhjälpas i god tid innan den nya webbplatsen publiceras. En del av det innehåll som inte är tillgängligt tas bort från webbplatsen före utgången av oktober 2020.

Den oproportionella bördan gäller i synnerhet de filer och blanketter för kontorsprogram som publicerats på den nuvarande webbplatsen, bildernas textmotsvarigheter, syftet med länkarna samt eventuella brister i den visuella profilen och webbplatsstrukturen vad gäller kontrast och färger. Nedan finns en närmare förteckning över alla brister i tillgängligheten och anges vilka WCAG-kriterier bristen bryter mot. Vi uppdaterar utlåtandet när vi avhjälpt  tillgänglighetsbristerna.

  • Alternativa texter: bildernas och infografikens textmotsvarigheter och alt-texter saknas delvis.  WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text.
  • Bristande rubriker eller textmotsvarigheter: I PowerPoint-presentationerna som publicerats i SlideShare har tillgänglighetskraven inte iakttagits till alla delar. I presentationerna saknas textmotsvarigheter, den ordning i vilken texten ska läsas samt rubriker. WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.3.2 Meningsfull ordning.
  • Kontrast: Kontrasten i färgerna och textfärgerna i innehållet på webbtjänsten och de sociala medierna uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven. WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum).
  • Syftet med en länk: Syftet med vissa länkar framgår inte av länkningstexten eller länksammahanget. WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget).
  • Fokusordning: Nivån på rubrikerna Läs mer/Mer information följer inte fokusordningen. WCAG 2.4.3 Fokusordning, 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter.

Upptäckte du en brist på tillgänglighet på integration.fi?

Berätta för oss om bristen på tillgänglighet på integration.fi och vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Om du inte kan nå det innehåll du behöver, kontakta oss så att vi kan skicka informationen till dig i tillgängligt format.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen kotouttamisosaamiskeskus(at)tem.fi eller via en webblankett. Ge respons på tillgängligheten med denna webblankett

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att kraven på tillgänglighet uppfylls

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör, det vill säga till oss. Svaret kan dröja 14 dagar. Ge respons på tillgängligheten med denna webblankett

Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas. Lämna respons på bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi utvecklar tillgängligheten till integration.fi

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Därtill kontrollerar vi också själva tillgängligheten bland annat genom att använda hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

Vi åtgärdar bristerna i tillgängligheten till den nuvarande webbplatsen samtidigt som vi bygger upp en ny webbtjänst. Vi kommer att åtgärda de största bristerna i den nuvarande tjänsten innan den nya webbplatsen blir färdig.