Integration på svenska

Att Finland är ett officiellt tvåspråkigt land gör att det också är möjligt att integreras på svenska i Finland. Lagen om främjande av integration ger invandrare möjlighet att välja svenska eller finska som sitt första integrationsspråk. Som integrationsutbildning godkänns en finsk- eller svenskspråkig utbildning.

Enligt språklagen ska myndigheterna i sin verksamhet förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. För att en invandrare som flyttar till en tvåspråkig kommun ska kunna välja vilket språk han eller hon vill lära sig först, måste det ges information om möjligheten att integreras på svenska, eftersom barnens skolgång och de vuxnas arbete och studier inleds redan vid denna tidpunkt.

Enligt statsrådets principbeslut om nationalspråksstrategin (2012) ska utlänningar som bosätter sig i Finland systematiskt ges information om Finlands tvåspråkighet, dess betydelse på arbetsmarknaden och om kursutbudet i finska och svenska i den service som erbjuds enligt lagen om främjande av integration. I principbeslutet rekommenderas dessutom att de som upphandlar integrationsutbildning för vuxna invandrare, i synnerhet på tvåspråkiga orter, i upphandlingen beaktar behoven av utbildning i finska och svenska språket så att en arbetslivsorienterad inlärning av finska och svenska är möjlig.

Tvåspråkiga kommuner

5,3 % av Finlands befolkning har svenska som modersmål. I tvåspråkiga kommuner är det möjligt att välja svenska som första integrationsspråk. Som det ena av Finlands två nationalspråk har svenska språket en särställning, och t.ex. studie- och arbetsmöjligheter finns också på svenska.

Den allmänna språkexamen som krävs vid ansökan om medborgarskap går att avlägga på svenska. Vid valet av integrationsspråk är det viktigt att ta hänsyn till invandrarens situation som helhet. Ofta är det viktigt att invandraren lär sig även finska, eftersom den finländska arbetsmarknaden är starkt finskspråkig. De svenskspråkiga integrationsutbildningarna innehåller ibland även studier i finska.

Läs mer:

Svenska som integrationsspråk -flyer