Integrationsplan

Integrationsplanen bidrar till att stöda invandrarens möjlighet att bli en jämlik medlem av samhället, i synnerhet i inledningsskedet av invandringen. Det är fråga om en plan för att stödja den individuella och personliga integrationen som invandraren gör upp i samarbete med den lokala myndigheten (kommunen och/eller arbets- och näringsbyrån).

I integrationsplanen antecknas de tjänster och åtgärder som främjar invandrarens inlärning av finska eller svenska samt erbjuder andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet.

Invandraren har dock ingen subjektiv rätt till de åtgärder och tjänster som man kommer överens om i planen, om inte denna rätt uppkommer på basis av annan lagstiftning än lagen om främjande av integration. 

Läs mer:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och ändring av vissa lagar som har samband med den