Kommunens uppgifter

Kommunen har en nyckelposition vad gäller invandrarnas integration. En stor del av det integrationsfrämjande arbetet görs inom kommunens basservice. Invandrarna behöver fostrings-, utbildnings-, social- och hälsotjänster precis som de övriga kommuninvånarna. Boende- och fritidstjänster är också viktiga för dem som integreras.

Enligt 30 § i lagen om främjande av integration ska kommunen

  • ansvara för och samordna utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå
  • se till att de kommunala tjänsterna även lämpar sig för invandrare
  • se till att de åtgärder och tjänster för invandrare som avses i denna lag ordnas så att de till innehåll och omfattning är sådana som behovet i kommunen förutsätter
  • se till att den egna personalens kompetens i fråga om integration utvecklas.

Läs mer:

Lag om främjande av integration (finlex.fi)