Lag om hemkommun

I lagen om hemkommun stadgas om hur en persons hemkommun och hans bostad där samt folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet skall bestämmas. Utgångspunkten är att en persons hemkommun är den kommun där han eller hon är bosatt. I lagen om hemkommun stadgas om bestämning av hemkommunen i en invandringssituation (4 §).

Bestämningen av hemkommunen är betydelsefull för integreringen, eftersom invandrarens hemkommun ansvarar för att ordna den kommunala basservicen och annan service som stödjer integrationen på det sätt som fastställs i integrationslagen.

Läs mer:

Lag om hemkommun (finlex.fi)

Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (finlex.fi)