Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Ett centralt syfte med den offentliga arbetskrafts- och företagsservice som arbets- och näringsmyndigheterna tillhandahåller är att främja arbetsmarknadens funktion genom att trygga tillgången på kunnig arbetskraft och erbjuda arbetssökande möjligheter att få ett arbete. Lagen har också som mål att främja uppkomsten av ny företagsverksamhet och utveckla företagens verksamhetsförutsättningar.

I lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice definieras vilka tjänster för person- och företagskunder som ska organiseras av arbets- och näringsmyndigheten, arbetssökandens serviceprocess samt stöd och ersättningar förknippade med servicen. Den integrationsplan som arbets- och näringsbyrån utarbetar för invandrarklienter bygger på offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt annan service som främjar integration.

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är en allmän lag i förhållande till lagen om främjande av integration. Således tillämpas lagen på invandrarklienter till den del integrationslagen inte innehåller några speciella bestämmelser om den aktuella frågan.

Läs mer:

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (finlex.fi)

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (finlex.fi)

Tjänsterna för invandrare i korthet

Arbets- och näringsbyråns tjänster